Leveringen - 253148-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Bobingen: Brandweerwagens

2020/S 105-253148

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Bobingen
Postadres: Rathausplatz 1
Plaats: Bobingen
NUTS-code: DE276 Augsburg, Landkreis
Postcode: 86399
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herrn Hans Heuberger
E-mail: h.heuberger@bobingen.de
Telefoon: +49 8234800242
Fax: +49 8234800282
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.stadt-bobingen.de
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364676
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271571&B=TENDERLITE.DELETED
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271571&B=TENDERLITE.DELETED
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kauf eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF

Referentienummer: MLF Straßberg
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF nach DIN 14530-25.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE276 Augsburg, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF nach DIN 14530-25, bestehend aus Fahrgestell und Aufbau.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst / Weging: 2,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ersatzteilversorgung / Weging: 2,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantiezeit / Weging: 2,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 2,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der technischen Leistungsbeschreibung/Gewichtsbilanz / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Preis/Folgekosten / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für MLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE276 Augsburg, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf der feuerwehrtechnischen Beladung für ein Mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14530-25.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der technischen Leistungsbeschreibung / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

s. Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Rathaus Stadt Bobingen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Keine Bieter zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Vergabestelle verweist auf die Regelungen zur Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 160 Absatz 1 bis 3 GWB. Ein Antrag auf Nachprüfung ist binnen 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020