Diensten - 253151-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Nousiainen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 111-253151

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nousiaisten kunta
0135821-5
Hallintokuja 2
Nousiainen
21270
Finland
Contactpersoon: Timo Oja
Telefoon: +358 444355400
E-mail: timo.oja@nousiainen.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nousiainen.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013009
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Insinööritoimisto Töykkälä Oy
1949730-1
Mettäläntie 3
Nousiainen
21270
Finland
Contactpersoon: Ilpo Töykkälä
Telefoon: +358 400532871
E-mail: ilpo.toykkala@toykkala.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.toykkala.fi

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Osallistumisilmoitus: Nousiaisten kunnan Henrikin koulun laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Nousiaisten kunnan Henrikin koulun laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

Kohde sijaitsee Nousiaisten kunnassa, osoitteessa Moisiontie 16.

Alustavan tilaohjelman mukaan laajennuksen bruttoala on n. 3 900 m2.

Henrikin koulun 1-kerroksinen osa, jossa nykyisin toimii teknisen työn ja kotitalouden opetustilat, puretaan. Tilalle rakennetaan 3-kerroksinen rakennusmassa, jonka katolla on IV-konehuone. Uusi rakennusmassa yhdistetään hissi-/porrashuonetiloilla vanhaan osaan.

Laajennusosan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee musiikin opetustila, monitoimisali ja kotitalouden opetustilat. Toisessa kerroksessa sijaitsee alkuopetuksen tilat: esikoululaisten ja 1.–2. luokkien kotiluokat. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat kolmannen luokka-asteen ja sitä vanhempien oppilaiden opetustilat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Nousiaisten kunnan Henrikin koulun laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

Hankkeen muina suunnittelijoina tulevat toimimaan rakenne-, geo-, LVIAJ- ja sähkösuunnittelijat.

Alustavan tilaohjelman mukaan laajennuksen bruttoala on n. 3 900 m2.

Henrikin koulun 1-kerroksinen osa, jossa nykyisin toimii teknisen työn ja kotitalouden opetustilat, puretaan. Tilalle rakennetaan 3-kerroksinen rakennusmassa, jonka katolla on IV-konehuone. Uusi rakennusmassa yhdistetään hissi-/porrashuonetiloilla vanhaan osaan.

Laajennusosan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee musiikin opetustila, monitoimisali ja kotitalouden opetustilat. Toisessa kerroksessa sijaitsee alkuopetuksen tilat: esikoululaisten ja 1.–2. luokkien kotiluokat. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat kolmannen luokka-asteen ja sitä vanhempien oppilaiden opetustilat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Yritysreferenssit / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Suunnittelutiimi ja henkilöreferenssit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Suunnitteluohjelma / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 8
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Rajoitettuun menettelyyn kutsutaan enintään kahdeksan (8) ehdokasta. Rakennuttaja katsoo, että tällä määrällä saadaan riittävä kilpailu aikaiseksi.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Suunnitteluyrityksen tulee olla osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiömuoto ja rekisteröity Suomen yritysrekisterissä.

2. Suunnitteluyrityksellä tulee olla kokemusta vastaavan kokoisten hankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta vähintään kolme (3) kappaletta viiden (5) vuoden aikana.

3. Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja nimeää 3-henkisen suunnittelutiimin, josta yksi (1) nimetään vastuulliseksi suunnittelijaksi.

4. Suunnittelun ja työmaan virallisena kielenä on suomi.

5. Tarjoavan yrityksen tulee täyttää ESPD-lomakkeen kaikki kohdat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Tarjoavan yrityksen kolmen (3) viimeisen tilikauden liikevaihdon tulee olla keskimäärin vähintään 300 000 EUR/tilikausi.

2. Tarjoavan yrityksen taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä + (A+), ja riskiluokituksen on oltava luokkaa 1–3. Ehdokkaan rating tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä päivitetyistä tiedoista rakennuttajan toimesta.

3. Tarjoajalla tulee olla tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassaolevat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta kunnossa sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Suunnitteluryhmän jäsenten tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 kohdan 4.2.1 ARK-rakennussuunnitelutehtävän vaatimusluokkaan AA kuuluva pätevyys.

2. Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavan kokoisten hankkeiden suunnittelusta viimeisten viiden (5) vuoden ajalta vähintään kolmen (3) kohteen osalta.

3. Tarjoajan suunnittelutiimin jäsenten tulee toimittaa todistukset referensseistä.

4. Tarjoajan edellytetään toimittavan alustavan suunnitteluohjelman osallistumisilmoituksen liitteeksi.

5. Selvitys laadunvarmistuksesta.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 26/07/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankinnan tässä vaiheessa pyydetään osallistumisilmoitukset 18.7.2018 klo 12:00 mennessä.

Tarjoavan yrityksen tulee täyttää ESPD-lomakkeen kaikki kohdat.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018