Lieferungen - 253152-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Kroatien-Bakar: Elektrische Lampen und Leuchten

2020/S 105-253152

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Grad Bakar
Nationale Identifikationsnummer: 31708325678
Postanschrift: Primorje 39
Ort: Bakar
NUTS-Code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postleitzahl: 51222
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Davor Vidas
E-Mail: davor.vidas@bakar.hr
Telefon: +385 51455748

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bakar.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020208
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukcija javne rasvjete

Referenznummer der Bekanntmachung: VV 1/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javne nabave je rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Bakra.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 640 000.00 HRK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR031 Primorsko-goranska županija
Hauptort der Ausführung:

Teritorijalno područje Grada Bakra.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet javne nabave je rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Bakra.Nabava i ugradnja robe se vrši prema Elektrotehničkom projektu, Razina razrade: Glavni projekt, Broj projekta: 19-JR-001-1 od kolovoza 2019. godine (dalje u tekstu: projekt), izrađenom po Projektantu Ivan Vukonić, mag. ing. el., Ovlašteni inženjer elektrotehnike - upis (broj ovlaštenja E-2751, dan upisa 20.04.2016. godine)Na temelju odredbi „Zakona o gradnji” (NN 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.) i “Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima” (NN 112/17.), radovi se izvode bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.Na predmetnom obuhvatu sustav rasvjete sastoji se od zastarjelih i neefikasnih rasvjetnih tijela opremljenih dijelom natrijevim žaruljama, dijelom visokotlačnim metalhalogenim, a dijelom energetski neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Postojeće neučinkovita rasvjetna tijela zamijenit će se visoko efikasnim LED rasvjetnim tijelima, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih svjetiljki one udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz smanjenje potrošnje električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova. Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove rasvjetna tijela imati će manji broj kvarova, a imati će garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje.Sva postojeća rasvjetna tijela koje su projektom predviđene za zamjenu potrebno je demontirati i deponirati na ovlašteni deponij ili na skladište vlasnika rasvjete. Za opasni otpad (prvenstveno se misli na živine žarulje) potrebno je dobaviti dokaznice o pravilnom zbrinjavanju opasnog otpada i dostaviti ih Naručitelju odnosno nadzornom inženjeru prilikom primopredaje instalacija. Montažu predviđene opreme potrebno je izvršiti prema uputama za ugradnju koje se isporučuju uz istu. Ukoliko se na terenu utvrdi od strane nadzornog inženjera da je na nekim pozicijama bolje ostaviti postojeće nosače zbog njihovog dobrog stanja ili zbog kompleksnosti njihovih izmjena dozvoljeno je zadržavanje postojećih konzola prilikom čega se za iste neće obračunati ponuđena cijena dobave i montaže.Rasvjetna tijela se ne smiju postavljati tijekom loših atmosferskih uvjeta (kiša, magla ili snijeg) da ne bi došlo do kondenzacije vlage unutar svjetiljke.Prije zatvaranja zaštitne kape, unutrašnjost svjetiljke potrebno je prebrisati suhom mekanom krpom. Pri tome je potrebno prekontrolirati stanje brtve, zaštitne kape, te istu zamijeniti ukoliko je došlo do njenog oštećenja.Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se uputa i pozicija definiranim projektom, a sve nejasnoće ili eventualne nesukladnosti na terenu u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom prijaviti nadzornom inženjeru koji je dužan u suradnji s projektantom ovog projekta donijeti stručnu odluku o uklanjanju nastalih problema.U razvodne ormare javne rasvjete predviđena je ugradnja prenaponske zaštite. Odvodnicima prenapona štiti se mreža javne rasvjete od nepovoljnih utjecaja prenapona. Ugrađuje se prenaponska zaštita tipa I+II.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Broj izvršenih Ugovora / Gewichtung: 30 bodova (30 %)
Qualitätskriterium - Name: Iskustvo stručnjaka / Gewichtung: 20 bodova (20 %)
Kostenkriterium - Name: Cijena ponude / Gewichtung: 50 bodova (50 %)
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 640 000.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Gradska vijećnica Grada Bakra.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2020