Leveringen - 253155-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Rijeka: Audiovisuele uitrusting

2020/S 105-253155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Rijeka
Nationaal identificatienummer: 54382731928
Postadres: Korzo 16
Plaats: Rijeka
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postcode: 51000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Lea Cuculić
E-mail: lea.cuculic@rijeka.hr
Telefoon: +385 51209258

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rijeka.hr

Adres van het kopersprofiel: www.rijeka.hr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava opreme za Cigleni objekt (Dječju kuću) bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić

Referentienummer: 06-02-17/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200 Audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 633 211.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namještaj za opremanje Ciglenog objekta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39155000 Bibliotheekmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 554 690.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Audio-vizualna i multimedijska oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 423 950.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RFID sustav za automatizaciju knjižničnog poslovanja Dječje knjižnice u Ciglenom objektu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30238000 Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 62
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Računalna oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
32570000 Communicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 750 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugostiteljska oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39310000 Cateringuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 151 777.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprema za telefonsku mrežu za Cigleni objekt

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32429000 Uitrusting voor telefoonnetwerk
32550000 Telefoonuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 794.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020