Diensten - 253156-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Reparatie en onderhoud van schepen

2018/S 111-253156

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
PO.II.370.ZZP-3.19.18
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polen
Contactpersoon: Monika Maliszewska-Poterucha
Telefoon: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ums.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.ums.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych
PO.II.370.ZZP-3.19.18
pl. Stefana Batorego 4 - pokój nr 110
Szczecin
70-207
Polen
Contactpersoon: Monika Maliszewska-Poterucha
Telefoon: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ums.gov.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: terenowy organ administracji państwowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont dla odnowienia klasy jednostki s/v Planeta – prace pokładowo-maszynowe

Referentienummer: PO.II.370.ZZP-3.19.18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50241000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Remont dla odnowienia klasy jednostki s/v Planeta.

— prace pokładowo-maszynowe.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL428
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont dla odnowienia klasy jednostki s/v Planeta.

— prace pokładowo-maszynowe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt.1 dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień:

a) Aktualnego Świadectwa Uznania klasyfikatora statków (ważnego przez cały okres realizacji zamówienia) do wykonywania następujących prac:

Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników wysokoprężnych i n/w mechanizmów.

Remontów głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, mechanizmów pomocniczych, pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych, wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,

b) Aktualnego Świadectwa Uznania klasyfikatora statków (ważnego przez cały okres realizacji zamówienia) do wykonania pomiarów grubości kadłubów jednostek metodą ultradźwiękową.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2 dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie jeden milion złotych),

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu usług – Załącznik nr 4 do SIWZ z ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 usługi polegające na remoncie jednostki podobnej do objętej przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) każda.

b) wykazu osób – Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych. Zakres uprawnień świadectwa spawacza powinien obejmować zakres prac spawalniczych przewidzianych w remoncie. Wymieniona w wykazie osoba powinna posiadać aktualne świadectwo uznane przez klasyfikatora statków.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy;

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

3) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej - zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiana umowy

1) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu i nie mogą wykraczać poza treść art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej. Na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w art. 25a ust 2 ustawy Pzp, sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – JEDZ;

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty – JEDZ dotyczące Podwykonawców.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia i/lub dokumenty:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30 000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych).

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018