Leveringen - 253159-2020

Submission deadline has been amended by:  306230-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Leiden: Tankautospuiten

2020/S 105-253159

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Hollands Midden
Nationaal identificatienummer: 56711517
Postadres: Rooseveltstraat 4 A
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2321 BM
Land: Nederland
Contactpersoon: Joost Lucassen
E-mail: aanbesteden@vrhm.nl
Telefoon: +31 882465000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrhm.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/270fe7c05f124fdd0353d3e4b8d295f6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Joost Lucassen
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
Contactpersoon: Joost Lucassen
E-mail: joost.lucassen@vrhm.nl
Telefoon: +31 636066328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrhm.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/270fe7c05f124fdd0353d3e4b8d295f6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tankautospuiten VRHM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144212 Tankautospuiten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en onderhouden van circa 45 Tankautospuiten voor Veiligheidsregio Hollands Midden. Afname van de voertuigen vindt gefaseerd plaats; Het betreft circa tien voertuigen per jaar met een zo kort mogelijke levertijd voor het eerste voertuig. Uitgangspunt is een compact voertuig, geschikt voor manoeuvreren in dichte bebouwing zoals stadscentra. Voertuigen zijn modulair ingericht: Hiermee wordt bedoeld dat wijzigingen in bepakking eenvoudig kunnen worden doorgevoerd aan de hand van een flexibele inrichting van o.a. ophangsystemen. Onderhoud wordt door de Opdrachtnemer langjarig geleverd conform het beheerconcept van VRHM. Gebruikmaken van O-bundels. De tankcapaciteit is minimaal 2 000 liter water, de pomp levert minimaal 3000l/min bij 10 Bar. Een haspel van 80 m met een debiet van 200 liter/min bij 7 Bar op de straalpijp. De cabine is ingericht voor zeven personen waarvan vier naast elkaar in de rijrichting.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Leiden/Alphen/Gouda.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 45 stuks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie het beschrijvend document. / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie het beschrijvend document. / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Zie het beschrijvend document. / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het beschrijvend document.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Fax: +31 883622200

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020