TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253165-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Lycksele: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2018/S 111-253165

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lycksele kommun
212000-2635
Storg 22
Lycksele
921 81
Zweden
Telefoon: +46 950-16256
E-mail: johan.celinder@lycksele.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lycksele.se

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-User/Default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35772
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35772
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tjänst för Trygghetskameror Hemtjänsten

Referentienummer: UH-2018-73
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser Ramavtal för inköp av en tjänst för trygghetskameror som ska möjliggöra fjärrtillsyn för brukare i ordinärt boende, vilken ska levereras till hemtjänsten i kommunen efter avrop. Omfattningen av upphandlingen i sin helhet redovisas i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000
30237240
45312000
79711000
38822000
35121700
35125300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lycksele kommun.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser Ramavtal för inköp av en tjänst för trygghetskameror som ska möjliggöra fjärrtillsyn för brukare i ordinärt boende, vilken ska levereras till hemtjänsten i kommunen efter avrop. Omfattningen av upphandlingen i sin helhet redovisas i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/11/2018
Einde: 19/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Avtalstiden är 24 + 12 + 12 (48 månader total maximal löptid). Förlängning sker med 12 månader i taget.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se upphandlingsdokumenten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

e-Avrop i Lycksele kommun

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Se upphandlingsdokumenten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Zweden
Telefoon: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Se upphandlingsdokumenten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018