Leveringen - 253165-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Brno: Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

2020/S 105-253165

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Masarykova univerzita
Nationaal identificatienummer: 00216224
Postadres: Žerotínovo nám. 617/9
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 601 77
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Tomáš Kopecký
E-mail: kopecky@med.muni.cz
Telefoon: +420 549496885
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.muni.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.muni.cz/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.muni.cz/vz00005749
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.muni.cz/vz00005749
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Specializované zdravotnické simulátory

Referentienummer: MU-ZAK/109025/2020/1187323/LF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaných zdravotnických simulátorů pro simulační výuku laparoskopie, bronchoskopie, endoskopie horního a dolního GIT, artroskopických operací a angioinvazí. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává celkem 5 kusů specializovaných simulátorů kompatibilních s online administračním a vzdělávacím systémem MentorLearn.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 682 500.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nová budova Simulačního centra LF MU na ulici Kamenice v Brně

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaných zdravotnických simulátorů pro simulační výuku laparoskopie, bronchoskopie, endoskopie horního a dolního GIT, artroskopických operací a angioinvazí. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává celkem 5 kusů specializovaných simulátorů kompatibilních s online administračním a vzdělávacím systémem MentorLearn.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/07/2020
Einde: 30/09/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadavatel usiluje o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol; název akce Pořízení přístrojového vybavení pro potřeby Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, id č. v EDS 133D241000001.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

Požadavky na profesní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve formuláři nabídky. Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Elektronický nástroj zadavatele

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nabídky budou otevřeny elektronicky po uplynutí lhůty k podání nabídek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Veškeré informace jsou dostupné na profilu zadavatele v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: Tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internetadres: http://www.compet.cz
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: http://www.compet.cz
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020