Leveringen - 253166-2020

02/06/2020    S105

Polen-Stettin: Elektriciteit

2020/S 105-253166

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Postadres: ul. Korsarzy 34
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-540
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Pawelec
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Telefoon: +48 914419203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.przetargi.wzp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.wzp.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zamowienia.wzp.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego

Referentienummer: WOiRZL.II.272.25.2020.DP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Wzór umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 171 723.89 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Szczecin, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Wzór umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ekologia / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 149 400.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca musi posiadać:

a) aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz.833 ze zm.); oraz

b) obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia umowę generalną dystrybucji zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z z 2019 r. poz.1843 ze zm.). Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w Dz.U./S S16 pod nr 32861-2020-PL w dniu 23 stycznia 2020 r.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 016-032861
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, POLSKA, pok. 29 (II piętro).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie platformy do obsługi postępowań przetargowych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 500,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale XV SIWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej „rozporządzeniem”);

3) aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);

4) oświadczenia o posiadaniu, obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej dystrybucji zawartej z operatorem systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia;

6) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia;

7) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia;

8) zaświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia;

9) zaświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 3 rozporządzenia;

10) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 9 rozporządzenia;

11) odpis, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 8–9, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 11, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z uwagi na limit znaków dalsza część znajduje się w sekcji VI.4.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dalsza część z sekcji VI.3).

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 4

6. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 5, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 4.

7. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

8. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XX SIWZ.

9. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale II SIWZ.

Koniec informacji dodatkowych z sekcji VI.3).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020