Diensten - 253173-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kielce: Toezicht op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

2018/S 111-253173

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
1. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce
25-516
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
2. Regionalne Centrum Naukowo–Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin
Podzamcze 45
Chęciny
26-060
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
Chęciny
26-060
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
6. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Czarniecka Góra 43
Stąporków
26-220
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
7. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
Morawica
26-026
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego 2A
Kielce
25-663
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
9. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Busko-Zdrój
28-100
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
10. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. dr. Zygmunta Schinzla 13
Sandomierz
27-600
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
11. Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41B
Końskie
26-200
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
12. Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1
Chmielnik
26-020
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
13. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. K. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
14. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11-go Listopada 78
Staszów
28-200
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 12
Kazimierza Wielka
28-500
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
16. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1
Skarżysko-Kamienna
26-110
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
17. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Radomska 70
Starachowice
27-200
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
18. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce
25-371
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
19. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
ul. Żelazna 35
Kielce
25-014
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
20. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
Włoszczowa
29-100
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.1)Naam en adressen
21. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
Pińczów
28-400
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swietokrzyskie.pro/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.sejmik.kielce.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce
25-516
Polen
Contactpersoon: Marzena Adamczyk
Telefoon: +48 413421901
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Fax: +48 413445723
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.sejmik.kielce.pl/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Referentienummer: DOA-III.272.1.44.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), zwanego dalej „Projektem”, we wszystkich fazach realizacji Projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności. Inżynier Projektu będzie realizował usługę w formie doradztwa technicznego, doradztwa prawnego i doradztwa finansowego.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został określony w Załączniku 1 do SIWZ.

3. Wykaz definicji i skrótów użytych w dokumentacji zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 813.01 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000
72100000
79110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W projekcie bierze udział Województwo Świętokrzyskie – Partner wiodący, będący Liderem Projektu, w imieniu którego zadania realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i 8 jednostek organizacyjnych Województwa oraz 12 podmiotów leczniczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatów.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), zwanego dalej „Projektem”, we wszystkich fazach realizacji Projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności. Inżynier Projektu będzie realizował usługę w formie doradztwa technicznego, doradztwa prawnego i doradztwa finansowego.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został określony w Załączniku 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w RODO oraz spełnienia wymagań określonych w RODO w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – zgodne z zapisami RODO.

b) niezwłocznego informowania o:

Wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy powierzonych danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,

Wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia.

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 PLN. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu, którego datę zakłada się na dzień 30.6.2021 r. - zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu Projektu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organizacja Zespołu Projektowego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 813.01 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014), Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp.

B) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.

C) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, wskazane w pkt.III.1.3) ogłoszenia

D) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej wskazane w pkt. III.1.2) ogłoszenia

Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ – oryginał (składane elektronicznie)

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SIWZ – oryginał(składane po otwarciu ofert).

B. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu– składane na wezwanie zamawiającego (przed udzieleniem zamówienia)

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – oświadczenie ujęte w dodatku nr 8 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 8 do SIWZ,

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 i w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1.

4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w lit. a)-d).

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane zostały w sekcjach III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca wstępnie potwierdza spełnienie w/w warunku na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej JEDZ)– wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ – oryginał (składane elektronicznie).

Uwaga.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu tj. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie niższej niż 500 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert –(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej w ppkt. 2) lit. b), Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.,

W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej:

a) Dwie usługi polegające na doradztwie lub zarządzaniu lub nadzorowaniu projektem informatycznym lub teleinformatycznym o wartości każdego projektu minimum 10 000 000,00 PLN brutto w charakterze Inżyniera Projektu lub Inżyniera Kontraktu lub Menedżera Projektu lub Doradcy Technicznego, której przedmiotem było między innymi wsparcie zamawiającego w całym zakresie inwestycyjnym wraz z doradztwem prawnym.Zadania wykonawcy w realizacji powyższych projektów musiały obejmować co najmniej: przygotowania dokumentacji o zamówienie publiczne na wybór wykonawców, wsparcie prawne i techniczne, w szczególności na etapie postępowania o zamówienie publiczne, nadzór nad wykonaniem zadań realizowanych przez wykonawców wraz z uczestnictwem w przeprowadzonych odbiorach i rozliczeniach finansowych zadań z wykonawcami oraz wsparcie zamawiającego w zakresie rozliczenia projektu;

b) Jedną usługę polegającą na doradztwie lub zarządzaniu lub nadzorowaniu projektem informatycznym lub teleinformatycznym realizowanym w partnerstwie przez co najmniej 5 funkcjonujących niezależnie podmiotów lub jednostek organizacyjnych (przy czym za jednostki organizacyjne zamawiający nie uznaje komórek organizacyjnych,działów, wydziałów itp. danego podmiotu lub jednostki organizacyjnej);

c) Dwie usługi polegające na doradztwie lub zarządzaniu lub nadzorowaniu projektów informatycznych lub teleinformatycznych, w ramach których była prowadzona informatyzacja szpitali lub innych podmiotów medycznych.

2) Wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. do realizacji zamówienia zapewnią zespół składający się osób spełniających łącznie poniżej wymienione wymagania (jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję):

A. Kierownik Projektu, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. A SIWZ

B. Inżynier Projektant będący ekspertem w zakresie wdrażania systemów informatycznych, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. B SIWZ

C. Specjalista ds. prawnych, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. C SIWZ

D. Specjalista ds. zamówień publicznych, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. D SIWZ

E. Specjalista ds. rozliczeń – osoba odpowiedzialna za właściwe przygotowanie rozliczenia projektu oraz dokonywanie właściwego opisu dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu. o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. E SIWZ

F. Specjalista ds. systemów informatycznych, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. F SIWZ

G. Ekspert ds. serwerowni i sieci informatycznych, o doświadczeniu i kwalifikacjach określonych w rozdziale V pkt 1.2.2) lit. G SIWZ

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca wstępnie potwierdza spełnienie w/w warunku na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej JEDZ)– wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ – oryginał (składane elektronicznie).

Uwaga.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu tj.

a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (oryginał), wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 6 do SIWZ) oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a jeżeli

Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (oryginał).

b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (oryginał), wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 7 do SIWZ).

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.,

W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 215 (II piętro).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedura jawna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, że:

1) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony w sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia wpisany został jako termin planowany - zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca świadczyć będzie usługę od dnia zawarcia umowy.

2) termin związania ofertą wskazany w pkt.IV.2.6) ogłoszenia tj. 2 miesiące od ustalonej daty składania ofert odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty składania ofert.

3) zgodnie z art. 24 aa.ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 20 000,00 PLN (słownie złotych: Dwadzieścia tysięcy 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych:

Nazwa banku i nr konta Zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Tytuł wpłaty:

Wadium - przetarg nieograniczony na usługę doradztwa Inżyniera Projektu ImPlaMed.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM”, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wykorzystania, w sekcji III.1.3 pkt 2) ogłoszenia dotyczącymdysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, został określony zakres ilościowy zespołu, a w zakresie doświadczenia i kwalifikacji poszczególnych członków zespołu odesłano do Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - rozdział V pkt. 1.2.2). gdzie znajdują się szczegółowe opisy postawionych wymagań.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018