Leveringen - 253173-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 105-253173

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_32140183
Postadres: Kunigunda útja 64.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefoon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mtva.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514602020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514602020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz energia beszerzés 2020/2021. gázévre

Referentienummer: EKR000514602020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kereskedelmi szerződés az MSZ 1648:2016. számú szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítására az MTVA felhasználási helyei részére 2020. október 1. 6:00 órától 2021. október 1. 06:00 óráig tartó időszakra

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő telephelyei Magyarország területén (Budapest településen, a magyarországi földgáz szállító rendszerbe betáplálva)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés tárgya: a MSZ 1648:2016. számú szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő, 1 312 588 gnm3 földgáz energia szállítása 2020. október 01. 6:00 órától 2021. október 01. 06:00 óráig tartó időszakra, azaz a 2020/2021. gázévre vonatkozóan (a közbeszerzés mennyisége).

A szerződés időtartama alatt a földgáz energia mennyisége az itt meghatározott mennyiségtől pozitív irányban, + 40 %-ban eltérhet (opció) azzal, hogy a 1711/2015. (X.5.) Korm. határozat alapján a fogyasztási helyek a szerződéskötésig és/vagy a szerződéses időszak alatt változhatnak, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosításának lehetőségét, azzal, hogy az ajánlati felhívásban szereplő főmennyiség (1 312 588 gnm3) a fogyasztási pontok változásával változhat.

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy abban az esetben, ha az összes, feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlan tulajdonosi joggyakorlásának visszaadása a 1711/2015. (X.5.) Korm. határozat alapján lezárul, úgy a teljes mennyiség a 12 hónapra vetítve 1 312 588 gnm3 (+ 40 %, opció) módosul.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt biztosítania kell egy kiemelt kapcsolattartót az Ajánlatkérő részére. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a kapcsolattartó személy bevonásáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Az egyes telephelyek megjelölését és fogyasztási adatait, illetőleg a teljesítéssel (szállítással) összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A Kereskedő feladata a szállítói kapacitások lekötése is Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 01/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opciók a felhívás II.2.4) pontja szerint. Ajánlatkérő a megadott mennyiség(ek)től pozitív irányba 40 %-kal pótdíjmentesen eltérhet a szerződés időtartama alatt. Az opcionális rész a szerződés időtartama alatt a fogyasztási helyek igénye szerint bármikor, akár több részletben is lehívható, és ellenértéke az adott havi számlában kerül elszámolásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

Szakmai nyilvántartásra vonatkozó előírást lsd. VI.3.) pontot.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény(ek) jelen eljárásban nem kerülnek előírásra.

Eventuele minimumeisen:

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény(ek) jelen eljárásban nem kerülnek előírásra.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:

M1. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz energia szállítása) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szállított földgáz energia mennyiségét gnm3-ban, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem MAGYARORSZÁGi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:

M1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több szerződésből teljesített, legalább 630 000 gnm3 földgáz energia szállítására irányuló referenciával (referenciákkal).

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés időtartama és tárgya tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető).

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Teljesítés igazolása Kbt.135.§(1)bek szerint.Kbt.27/A.§ Az AK-kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti AK-köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú eu szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának.

Részszámlázási lehetőség havonta biztosított.

Előleg nem biztosított

Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint

Követelések beszámítása Kbt. 135.§ (6) bek szerint

Szerz. megerősítő biztosítékok: alulvételezési és felülvételezési kötbér (kötbéralap: tervezett éves gázfogyasztás, mértéke:25%), kereskedőt terhelő kötbér és nemteljesítési kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint

A szerz. teljesítésével kapcsolatos jogszabályok:

— a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

— a 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

— további végrehajtási szabályok a KD-ban foglaltak szerint

Részl. feltételek a KD-ban.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a tartalmazza

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)

Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) Jelen felhívás III.1.1.) pont kiegészítéseként AK közli:

Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírás:

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott érvényes földgáz-kereskedelmi engedéllyel [Kbt. 65. § (1) c)]

Engedéllyel való rendelkezés igazolható: előzetesen az AT-nek a III.1.1) pont (igazolási mód) az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozata alapján. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felkért AT esetében az engedély rendelkezésre állását az AK a MEKH által vezetett elektronikus nyilvántartásában ellenőrzi, amennyiben az engedély rendelkezésre állása a nyilvántartásból nem állapítható meg, az engedély másolatának benyújtása szükséges a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra.

3) Ajánlathoz csatolni kell

— felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az ajánlati árat

— a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

— szakmai ajánlatként az ajánlattétel napján érvényben lévő RHD számítási módszertan leírását

— az ajánlattételi határidő időpontjában hatályos üzletszabályzatát és nyilatkozatot arról, hogy az üzletszabályzat(ok) mely részei alkalmazandók, a KD-ben meghatározottak szerint

— kapcsolattartó személy bevonásáról a felhívás II.2.4) pontja szerint

4) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35.§(5)]

Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár

Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt.41/A.§ (2)bek]

További információk a VI.4.3) pontban, a fentiekre vonatkozó részletes információk a KD-ban

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését

5) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban foglaltak szerint

6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó

7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

8) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

9) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban megjelölt szabvány által konkrétan meghatározott minőségi követelménynek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

10) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]

11) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

12) A II.1.6) pont kieg: A beszerzés tárgyi vagy időbeli megbontása indokolatlan többletköltséggel járna ajánlatkérő számára, a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

13) IV.2.6) pont kieg: 1 hónap alatt 30 nap értendő.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020