Leveringen - 253174-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Essen: Motoronderdelen

2020/S 105-253174

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Emschergenossenschaft
Postadres: Kronprinzenstraße 24
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45128
Land: Duitsland
E-mail: kapp.stefanie@eglv.de
Telefoon: +49 201104-0
Fax: +49 201104-2277

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lippeverband
Postadres: Kronprinzenstr. 24
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45128
Land: Duitsland
E-mail: kapp.stefanie@eglv.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/94338
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.rib.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wasserwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Wälzlagern, Keilriemen etc. über einen Rahmenvertrag

Referentienummer: 1-225094
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34312000 Motoronderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Wälzlagern, Keilriemen etc. über einen Rahmenvertrag für die Dauer von 2 Jahren auf Abruf mit der Option der Verlängerung um 2 Jahre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 403 630.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Wälzlagern, Keilriemen etc. über einen Rahmenvertrag für die Dauer von 2 Jahren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 201 815.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option der Verlängerung um 12 bzw. 24 Monate.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option der Verlängerung um 12 bzw. 24 Monate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form auf der Vergabeplatt-form www.vergabe.rib.de zum Download bereitgestellt. Die Angebote sind ausschließlich elektronisch abzugeben.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auszug Handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,

Vergleichbare Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Referenzen),

Eigenerklärung VHB.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nachweise bzw. Referenzen über Erfahrungen bzgl. der Anbindung und des Datenaustausches mit OCI-fähigen Online-Shops, ausgefüllte Anlage 2.3.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:20
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:20

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Im Anschreiben aufgeführt
Plaats: Essen
Postcode: 45128
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: siehe Vergabeunterlagen
Plaats: Essen
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten die Frist-Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die Vergabestelle weist insbesondere und ausdrücklich auf die in den §§ 134, 135 und 160 GWB normierten Fristen hin.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Emschergenossenschaft
Postadres: Kronprinzenstraße 24
Plaats: Essen
Postcode: 45128
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020