Leveringen - 253183-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Motorvoertuigen

2020/S 105-253183

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Postadres: Pillnitzer Platz 3
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED2 Dresden
Postcode: 01326
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle-LfULG@smul.sachsen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lfulg.sachsen.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Postadres: Pillnitzer Platz 3
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED2 Dresden
Postcode: 01326
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle-LfULG@smul.sachsen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lfulg.sachsen.de/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evergabe.sachsen.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kauf Kraftfahrzeuge für den SBS

Referentienummer: 15-Z464/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf von Kraftfahrzeugen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 15 Geländewagen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 15 schadstoffarmem (EURO 6) 5-türigen Geländewagen mit möglichst geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigem CO2 – Ausstoß ≤ 170 g/km (nach NEFZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Fahrzeughöherlegung um ca. 30mm (andere Federn/Dämpfer, inkl. TÜVAbnahme, bitte technische Beschreibung beifügen)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 7 PickUp

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 7 schadstoffarmen (EURO 6) PickUp mit möglichst geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigem CO2 – Ausstoß < 200 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichket / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hardtop abschließbar

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 4 Geländewagen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 4 schadstoffarmen (EUR 6) 5-türigen geschlossenen allradgetriebenen Geländewagen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und CO2 – Ausstoß < 50 g/km kombiniert nach WLTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 4 Kleintransportern

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 4 schadstoffarmen (mind. EURO 6), Kleintransportern (Pritsche mit Doppelkabine) mit möglichst geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigem CO2 – Ausstoß < 200 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekostem / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Standheizung (inkl. 2. Batterie)

Stauboxen rechts und links unter der Ladefläche (abschließbar)

Leitertransportgestell mit Schutzgitter (Kabinenseite)

Plane und Spriegel (Höhe Kabinendach) mit Sichtfenster zur Pritsche an der Kabinenseite Planenfarbe grün

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 2 Kleinbussen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 2 schadstoffarmen (EURO 6) Kleinbussen mit möglichst geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigem CO2 – Ausstoß < 220 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Standheizung (inkl. 2. Batterie)

Abwaschbare Sitze oder zusätzliche Schonbezüge (leicht herausnehmbar, abwaschbar)

1 zusätzlicher Satz Markenwinterreifen auf Stahlfelgen montiert (Kennzeichnung mit Schneeflockensymbol)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 3 Kleinbussen

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 3 schadstoffarmen (EURO 6) Kleinbussen mit möglichst geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigem CO2 – Ausstoß < 190 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Standheizung (inkl. 2. Batterie)

Anhängezugvorrichtung (13-polige Steckdose), Anhängelast mindestens 2 200 kg

Abwaschbare Sitze oder zusätzliche Schonbezüge (leicht herausnehmbar, abwaschbar)

1 zusätzlicher Satz Markenwinterreifen auf Stahlfelgen montiert (Kennzeichnung mit Schneeflockensymbol)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von 2 SUV Allrad

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von 2 schadstoffarmen (EURO 6) 5-türigen geschlossenen allradgetriebenen SUV mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und CO2 – Ausstoß < 140 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Standheizung

Schwenkbare Anhängezugvorrichtung, Anhängelast mindestens 2 000 kg, Stützlast ≥ 80 kg

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von einem Geländewagen

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf von einem schadstoffarmen (EURO 6d) 5-türigen geschlossenen allradgetriebenen Geländewagen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und CO2 – Ausstoß < 155 g/km.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betriebs- und Folgekosten / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vollständig ausgefülltes Formular Eigenerklärung

Zertifikat zur Präqualifizierung

Oder

Nachweis der Eintragung in Berufs- oder Handelsregister

Angaben zum Gesamtumsatz und zur Anzahl der Beschäftigten in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren

Referenzliste von wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten Leistungen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen (LDS)
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341977-3800
Fax: +49 341977-1049

Internetadres: https://www.lds.sachsen.de/?ID=4421&art_param=363

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

§ 160 Abs. 3 GWB

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 135 Abs. 2 GWB die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen (LDS)
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341977-3800
Fax: +49 341977-1049

Internetadres: https://www.lds.sachsen.de/?ID=4421&art_param=363

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020