Leveringen - 253191-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Valencia: Bloedzakjes

2020/S 105-253191

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida del Cid, 65 acc
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46014
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
E-mail: servicios_ctcv@gva.es
Telefoon: +34 961971592
Fax: +34 961971616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N5CH3yMowSwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y71QVx6AFHAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N5CH3yMowSwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del material necesario para la extracción de unidades de sangre total y posterior obtención y manipulación de componentes sanguíneos así como para la recogida de sangre de cordón umbilical para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana

Referentienummer: 26/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141613 Bloedzakjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro del material necesario para la extracción de unidades de sangre total y posterior obtención y manipulación de componentes sanguíneos así como para la recogida de sangre de cordón umbilical para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 719 310.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

792 bolsas de transferencia cuádruple de 150 ml para hematíes o plasma, dosis pediátricas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

792 bolsas de transferencia cuádruple de 150 ml para hematíes o plasma, dosis pediátricas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 356.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil doscientas veinticuatro bolsas para transferencia cuádruple para conservación de plaquetas, dosis pediátricas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil doscientas veinticuatro bolsas para transferencia cuádruple para conservación de plaquetas, dosis pediátricas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 771.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

339 840 bolsas de sangre cuádruple con filtro blando en línea para leucodepleción del concentrado de hematíes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

339 840 bolsas de sangre cuádruple con filtro blando en línea para leucodepleción del concentrado de hematíes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor, lote 3. Calidad de los productos ofertados / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor, lote 3. Equipamiento cedido / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor, lote 3. Mejoras sobre la producción y la calidad del producto objeto del contrato / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor, lote 3. Servicio / Weging: 3
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 548 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cuatrocientas ochenta bolsas para transferencia séxtuple de 150 ml para hematíes o plasma, dosis pediátricas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cuatrocientas ochenta bolsas para transferencia séxtuple de 150 ml para hematíes o plasma, dosis pediátricas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 272.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dos mil cuatrocientas bolsas de extracción de sangre de cordón umbilical

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dos mil cuatrocientas bolsas de extracción de sangre de cordón umbilical.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 840.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil novecientas veinte bolsas de recogida de sangre total simple de 150 ml para la obtención de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) con dispositivo de muestreo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil novecientas veinte bolsas de recogida de sangre total simple de 150 ml para la obtención de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) con dispositivo de muestreo

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: criterios para acreditar: como mínimo exigible para participar en la licitación se deberá cumplir lo siguiente: volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a la mitad del valor estimado del lote o suma de los lotes a los que se licite. Medios para acreditar: el volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Eventuele minimumeisen:

Expresión: EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: criterios para acreditar: mediante relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato dentro de los tres últimos años y muestras del material ofertado por cada lote. Medios para acreditar: presentación de relaciones de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato dentro de los tres últimos años, en los que se indique el importe, la fecha, y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual ejecutado en el año de mayor ejecución debe ser igual o mayor a la mitad del valor estimado del lote o lotes a los que se licite, IVA excluido. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Descripción: la empresa adjudicataria, garantizará el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables a su personal, así como el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la ejecución del presente contrato mediante el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sala de juntas.

Datos de dirección:

— calle: avenida del Cid, 65 acc,

— código postal: 46014,

— población: Valencia,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Plazo de presentación: 5.3.2020.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020