Lieferungen - 253195-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Arbeitsspeichermedien

2022/S 093-253195

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Nationale Identifikationsnummer: 16335444
Postanschrift: Strada: Libertăţii, nr. 12
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Miroiu-Lamba
E-Mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mmediu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143222
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.

Referenznummer der Bekanntmachung: 16335444/2022/5
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30234500 Arbeitsspeichermedien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 402 500.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48218000 Lizenzverwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

La sediul beneficiarului conform Caiet de Sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0. Achiziția are ca scop calibrarea politicii forestiere naționale și analiza datelor disponibile din sistemul informatic SUMAL 2.0 în vederea implementării managementului calității, a măsurilor simplificate pentru cetățeni și mediul de afaceri, a sistematizării legislației și evaluării sistemice a cadrului de reglementare precum și urmărirea facilă a trasabilității materialelor lemnoase la nivel național de către angajații Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din cadrul gărzilor forestiere care desfășoară activitatea în domeniul silviculturii.

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze:

• 84 bucăți DMM-uri memorie, part number TN78Y,

• Extensie storage DELL 450F, all flash 25 diskuri 3,84 TB fiecare, cu suport pe 2 ani

• 7 buc. SSD 1,8 TB SAS Flash 4, part number 005052582, cu suport pe 2 ani,

• Storage hybrid cu 16 diskuri 1,8 TB fiecare+8 SSD 800GB pentru caching, cu suport pe 5 aniț

• Extensie pentru storage hybrid 15 diskuri 6 TB, cu suport pe 2 ani,

• Upgrade 14 licențe vmWare vsphere Standard la vmWare vsphere Enterprise Plus, cu suport pe 3 ani.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare – punctaj maxim acordat 40 puncte. / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Motivele de excludere

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/asociați/terți susținători/subcontractori) nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: – se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători/subcontractanți, dacă există.

Cerința nr. 1

Ofertantul sau orice persoană care este membru al consiliului/ organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Cerința nr. 2

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Cerința nr. 3

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căruia operatorul economic iși are sediul social, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestui document, la bugetul general consolidat;

- Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, la bugetul local;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora.

Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese așa cum este acesta definit in art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016,cu modificările și completările ulterioare, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire si derularea procedurii, conform Formularului nr. 1.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Corvin NEDELCU - Secretar general, Győző-István BÁRCZI - Secretar general adjunct, Teodor DULCEAȚĂ - Secretar general adjunct, Cristian ALEXE- Director, Alina CONSTANTIN - Director adjunct, Speranța Georgeta IONESCU- Director, Cristina Aristița MEZDREA - Șef serviciu, Cristina Antoaneta STOICA- Consilier, Simona CAMBER - Consilier, Mircea STOIANESCU- Consilier, Mihaela CLAPAN- Director, Marius COJOACĂ- Șef Serviciu, Mihaela MIROIU-LAMBA- Consilier, Tiberia RUS - Consilier, Dănuț IACOB- Director, Adrian ANTONESCU- Șef serviciu, Raluca MARINESCU- Sef Serviciu, Marius TOPALĂ- Consilier, Horia Marius DĂRĂȘTEAN- Consilier, Cristina GROSU- Consilier, Ionuț BESNEA - Consilier, Raluca Mihaela MARINESCU- Șef serviciu.

Ofertantul nu are voie sa aibă drept membri in cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare si/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorități contractante.

Dacă exista incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă iși rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora.

Prezentare Certificat constatator sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare. Ofertantul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate) și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba romană. Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora. In cazul ONG-urilor sau Asociațiilor, Fundațiilor (persoane juridice cu scop nepatrimonial) în locul Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cerința obligatorie constă în prezentarea următoarelor documente: - Hotărâre judecătorească pentru acordarea personalității juridice și înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecotorie (copie stampilată și semnată); - Statutul din care să rezulte obiectul de activitate (copie stampilată și semnată). Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare, de atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional în țara de origine, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantilor li se impune/solicită să demonstreze experiența în derularea unor contracte de furnizare produse similare ca domeniu și complexitate, livrări de produse echipamente hardware și software, similare cu cele ce fac obiectul contractului., în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de minimum 1.402.500 lei fără TVA, prin unul sau mai multe contracte.în cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii.La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau livrările efectuate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul. Prin produse similare se înțeleg produse de tipul, natura, cât și din punct de vedere al rezultatului urmărit prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziției sau similar acestuia.Proportia de subcontractareSe solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord de subcontractare (dacă este cazul) cu precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Se solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul. Informații privind terțul susținător (dacă este cazul). Se solicită ca odată cu depunerea DUAE să se prezinte angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare.Modalitatea de indeplinire:Documentele se prezinta odată cu depunerea DUAE.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documente solicitate de Autoritatea Contractanta a fi prezentate în baza prevederilor art. 196, alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) si (2) din HG nr. 395/2016 sau art.196.- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota 1: Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie menționate cel puțin următoarele: că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului; ca liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților; atât pe parcursul derulării procedurii, cât și în cazul desemnării ca și câștigător pe parcursul execuției contractului, liderul este responsabil în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu părțile, respectiv categoriile de servicii care urmează a fi executate de fiecare dintre asociați în parte.

Se solicită tuturor ofertanților, constituiți în forme de asociere temporară în scopul participării la procedura de atribuire în condițiile prevăzute de prezenta lege, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.

Nedepunerea DUAE răspuns odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE răspuns, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. nedepunerea DUAE răspuns odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE răspuns, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE răspuns constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

DUAE-urile răspuns se vor prezenta de către ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/terț susținător

În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător

Nota 2: În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Solicitarea de noi propuneri financiare se va realiza prin intermediul SEAP, secțiunea Întrebări/Clarificări.

Nota 3: în cazul în care ofertanții întâmpină dificultăți de natură tehnică în ceea ce privește transmiterea ofertei în SEAP (documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE răspuns, documentele propunerii tehnice și ale propunerii financiare, cât și prețul ofertei în spațiul din SEAP dedicat), rugăm ca aceștia să contacteze operatorul serviciului SEAP.

Nota 4: procedura se va desfășura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea acțiunilor aferente atribuirii contractelor de achiziție publică este asigurată implicit de SEAP, astfel toate solicitările de clarificări, totodată și solicitările de clarificări privind documentația de atribuire se vor solicita în SEAP, iar răspunsurile se vor transmite tot prin SEAP.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cel târziu în a 11 zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

Nota 5: Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative în susținerea DUAE (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă).

Nota 6: Notă privitoare la modelul de contract și modificări ale contractului:

Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire și implicit și cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentației de atribuire). Referitor la clauzele

contractuale, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificări, inclusiv posibilitatea de a transmite amendamente la clauzele contractuale. Dacă un operator economic consideră că anumite clauze îi sunt în defavoare, va solicita autorității/entității contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate ele să fie aduse la cunoștiința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate și aduse la cunoștința tuturor celor interesați până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiții care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului.

Obs: Nu se vor negocia clauze contractuale în privința cărora nu s-au făcut obiecțiuni prin oferta depusă.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022