Lieferungen - 253199-2020

Submission deadline has been amended by:  279108-2020
02/06/2020    S105

България-София: Превозни средства с 4 задвижващи колела

2020/S 105-253199

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010659
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 13ЗА
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Евгени Петров — главен експерт
Електронна поща: eipetrov.150@mvr.bg
Телефон: +359 29828382
Факс: +359 29885902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gdbop.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.gdbop.bg/bg/profil-na-kupuvacha
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.gdbop.bg/bg/02april2020mps
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови високопроходими мобилни работни станции за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34113000 Превозни средства с 4 задвижващи колела
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на нови високопроходими мобилни работни станции 4х4 за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирани по проект „Подкрепа за ГДБОП за изпълнение на дейности по EMPACT“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г., по 2 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“,

— обособена позиция 2 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 372 793.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34113000 Превозни средства с 4 задвижващи колела
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, подгревни свещи (дизел), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 1. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: О1 — разход на гориво / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 1, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 1.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34113000 Превозни средства с 4 задвижващи колела
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, запалителни свещи (бензин), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 2. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: О1 — разход на гориво / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 241 960.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 2, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 2.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да прилага система за управление на качеството. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие на валиден сертификат БДС ЕN ISO 9001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката(доставка и/или производство на МПС).

2. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на МПС).

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Преди подписването на договора избраният за изпълнител следва да представи копия на сертификатите по т. 1 и т. 2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване управлението на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат да се позоват и на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При изпълнение на поръчката се спазват всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 107, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Липсата на горепосочените обстоятелства се декларира в част III на ЕЕДОП. Избраният изпълнител представя документите по чл. 112 от ЗОП преди подписване на договора за ОП. Всеки участник може да подаде оферта за 1, или две обособени позиции.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде под формата на:

1.1. парична сума, преведена по банкова сметка на ГДБОП:

Банка: БНБ

Банков код (BIC): BNBGBGSD

Банкова сметка (IBAN): BG53BNBG 9661 3300 1456 03

Или

1.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност, както следва:

1.2.1. банкова гаранция в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.2.2. банкова гаранция в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия; или

1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % от стойността на договора без ДДС, разпределена както следва:

1.3.1. застраховка в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване изпълнението на договора със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.3.2. застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване гаранцията на доставените изделия със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия.

Застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на възложителя. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

1.4. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

1.5. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.7. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка;

1.8. В случай на представена гаранция под формата на парична сума възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за времето през което средствата са престояли законно при него.

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

1.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава на 2 етапа:

1.9.1. 2 % от стойността на договора до 30 дни след приемане на доставката от страна на възложителя;

1.9.2. 1 % от стойността на договора до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставените изделия.

2. Участникът трябва да притежава права за представителство и/или търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя. За целта към офертата си трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя или официален негов представител, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя.

3. Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/ва, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване. Сервизните центрове и данните за контакт с тях се посочват в предложението за изпълнение на поръчката на участника.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подаде съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор Правно нормативно обслужване жалби и обществени поръчки ГДБОП
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 133А
Град: София
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: eipetrov.150@mvr.bg
Телефон: +359 29885902
Факс: +359 29885902
Интернет адрес: http://www.gdbop.bg/bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020