Leveringen - 253214-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pasaia: Fenders voor de marine

2020/S 105-253214

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia
Nationaal identificatienummer: Q2067002B
Postadres: Zona Portuaria, s/n, edificio Trasatlántico
Plaats: Pasaia
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20110
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia
E-mail: app@pasaiaport.eus
Telefoon: +034 943351844
Fax: +034 943351232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pasaiaport.eus

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pkbADoIRPmMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZEteGRpmnaUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pkbADoIRPmMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición y colocación de defensas cilíndricas en los muelles comerciales del Puerto de Pasaia

Referentienummer: 1233/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34516000 Fenders voor de marine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición y colocación de defensas cilíndricas en los muelles comerciales del Puerto de Pasaia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 519 879.47 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición y colocación de defensas cilíndricas en los muelles comerciales del Puerto de Pasaia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras en garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 519 879.47 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver apartado 11 del Cuadro de Características.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 779 819.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: ver apartado 11 del Cuadro de Características.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 346 586.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Oficinas de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Datos de dirección:

— calle: Zona Portuaria, s/n, edificio Trasatlantico,

— código postal: 20110,

— población: Pasaia,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Autoridad Portuaria de Pasaia
Postadres: Zona Portuaria, s/n, edificio Trasatlántico
Plaats: Pasaia
Postcode: 20110
Land: Spanje
E-mail: app@pasaiaport.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020