Lieferungen - 253216-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Kyustendil: Brotwaren

2020/S 105-253216

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Kyustendil
Nationale Identifikationsnummer: 000261517
Postanschrift: pl. „Velbazhd“ No. 1
Ort: Kyustendil
NUTS-Code: BG415 Кюстендил
Postleitzahl: 2500
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Desislava Alaykova-Stoeva
E-Mail: ob_porachki@kustendil.bg
Telefon: +359 78551026
Fax: +359 78550815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kustendil.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=1otJgjxcMHg%3d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15811000 Brotwaren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Количества по видове хранителни продукти са прогнозни и са посочени в техническа спецификация. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели, има правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им. В настоящата процедура са включени и хранителните продукти за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил 2016—2020 г.“.

Прогнозно количество: бял хляб 0,750 кг — 6900 бр.; бял хляб 0,370 кг — 107 000 бр.; хляб „Добруджа“ 0,750 кг — 40 000 бр.; хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011 — 17 000 бр.; пълнозърнест хляб 0,650 кг — 33 200 бр., банички 0,140 кг ± 10 г — 700 бр., козунак 0,500 кг — 2 650 бр.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG415 Кюстендил
Hauptort der Ausführung:

Адресите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Количества по видове хранителни продукти са прогнозни. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели, има правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им. Посочените количества са прогнозни и възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Прогнозно количество: бял хляб 0,750 кг — 6900 бр.; бял хляб 0,370 кг — 107 000 бр.; хляб „Добруджа“ 0,750 кг — 40 000 бр.; хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011 — 17 000 бр.; пълнозърнест хляб 0,650 кг — 33 200 бр., банички 0,140 кг ± 10 г — 700 бр., козунак 0,500 кг — 2 650 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил 2016—2020 г.“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Прогнозната стойност е определена на основание чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП, като е калкулирано очаквано завишение спрямо настоящата покупна цена. Прогнозната стойност има ориентировъчен характер и не обвързва възложителя. Действителната стойност на доставката ще се определи на база реално извършени доставки през периода на действие на договора.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците да разполагат с обект/и, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни група Е „Зърнени храни и храни на зърнена основа“. За чуждестранни участници изискването се прилага по еквивалентен начин съгласно законодателството на страната, в която са установени.

Забележка: При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни група Е „Зърнени храни и храни на зърнена основа“, за чуждестранните участници — еквивалентен документ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на храни, обект на доставката.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на храни, обект на доставката.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/07/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 т. 4 и т. 5 от ЗОП.

2. За участниците важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3. Участник, който не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички артикули или е предложил единични цени или процент отстъпка или надценка извън посочените граници на съответния артикул, обявена в бюлетина на „САПИ“ ООД към датата на решението за откриване на процедурата се отстранява от участие.

4. От участие се отстранява участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на условията, посочени в документацията за участие, както и участник, който не участва за всички артикули от предмета на поръчката.

5. От участие се отстранява участник, в чиято оферта липсва протокол/и или показател от изпитване или други доказателства за съответствие, които удовлетворяват възложителя, за артикул „Хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011“, маркирани с * в техническата спецификация, колона № 5 „Прилагане на доказателства по чл. 52, ал. 1 от ЗОП“.

6. Участник се отстранява от участие и в случай че представените документи не доказват постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в техническата спецификация на възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследвания артикул.

7. Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция за обезпечаване размера на договора. Гаранцията за обезпечаване размера на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията се представя под една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, по избор на изпълнителя:

а) банкова гаранция;

б) парична сума по сметка на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата, под която да представи гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал., т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020