Lieferungen - 253216-2020

02/06/2020    S105

България-Кюстендил: Хлебни изделия

2020/S 105-253216

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Кюстендил
Национален регистрационен номер: 000261517
Пощенски адрес: пл. „Велбъжд“ № 1
Град: Кюстендил
код NUTS: BG415 Кюстендил
Пощенски код: 2500
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Алайкова-Стоева
Електронна поща: ob_porachki@kustendil.bg
Телефон: +359 78551026
Факс: +359 78550815

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kustendil.bg

Адрес на профила на купувача: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=1otJgjxcMHg%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил

II.1.2)Основен CPV код
15811000 Хлебни изделия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Количества по видове хранителни продукти са прогнозни и са посочени в техническа спецификация. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели, има правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им. В настоящата процедура са включени и хранителните продукти за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил 2016—2020 г.“.

Прогнозно количество: бял хляб 0,750 кг — 6900 бр.; бял хляб 0,370 кг — 107 000 бр.; хляб „Добруджа“ 0,750 кг — 40 000 бр.; хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011 — 17 000 бр.; пълнозърнест хляб 0,650 кг — 33 200 бр., банички 0,140 кг ± 10 г — 700 бр., козунак 0,500 кг — 2 650 бр.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811000 Хлебни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Кюстендил
Основно място на изпълнение:

Адресите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Количества по видове хранителни продукти са прогнозни. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели, има правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им. Посочените количества са прогнозни и възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Прогнозно количество: бял хляб 0,750 кг — 6900 бр.; бял хляб 0,370 кг — 107 000 бр.; хляб „Добруджа“ 0,750 кг — 40 000 бр.; хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011 — 17 000 бр.; пълнозърнест хляб 0,650 кг — 33 200 бр., банички 0,140 кг ± 10 г — 700 бр., козунак 0,500 кг — 2 650 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил 2016—2020 г.“

II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е определена на основание чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП, като е калкулирано очаквано завишение спрямо настоящата покупна цена. Прогнозната стойност има ориентировъчен характер и не обвързва възложителя. Действителната стойност на доставката ще се определи на база реално извършени доставки през периода на действие на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците да разполагат с обект/и, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни група Е „Зърнени храни и храни на зърнена основа“. За чуждестранни участници изискването се прилага по еквивалентен начин съгласно законодателството на страната, в която са установени.

Забележка: При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни група Е „Зърнени храни и храни на зърнена основа“, за чуждестранните участници — еквивалентен документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на храни, обект на доставката.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на храни, обект на доставката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/06/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 27/12/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/07/2020
Местно време: 14:00
Място:

Административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 т. 4 и т. 5 от ЗОП.

2. За участниците важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3. Участник, който не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички артикули или е предложил единични цени или процент отстъпка или надценка извън посочените граници на съответния артикул, обявена в бюлетина на „САПИ“ ООД към датата на решението за откриване на процедурата се отстранява от участие.

4. От участие се отстранява участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на условията, посочени в документацията за участие, както и участник, който не участва за всички артикули от предмета на поръчката.

5. От участие се отстранява участник, в чиято оферта липсва протокол/и или показател от изпитване или други доказателства за съответствие, които удовлетворяват възложителя, за артикул „Хляб „Бял“ 0,650 кг по УС 02/2011“, маркирани с * в техническата спецификация, колона № 5 „Прилагане на доказателства по чл. 52, ал. 1 от ЗОП“.

6. Участник се отстранява от участие и в случай че представените документи не доказват постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в техническата спецификация на възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследвания артикул.

7. Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция за обезпечаване размера на договора. Гаранцията за обезпечаване размера на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията се представя под една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, по избор на изпълнителя:

а) банкова гаранция;

б) парична сума по сметка на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата, под която да представи гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал., т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020