Leveringen - 253217-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 105-253217

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)
Nationaal identificatienummer: Q2869002B
Postadres: C/ Alcalá, 56
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)
E-mail: bazuara@ingesa.sanidad.gob.es
Telefoon: +34 913380781
Fax: +34 913380853

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingesa.mscbs.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BCFBo8vhaU8%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vwjpod7sFk2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BCFBo8vhaU8%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de diverso material de construcción para la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento en despachos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y zonas comunes a los tres organismos que ocupan el edificio de la c/ Alcalá, 56 de Madrid

Referentienummer: PA 2020/008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de diverso material de construcción para la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento en despachos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y zonas comunes a los tres organismos que ocupan el edificio de la c/ Alcalá, 56 de Madrid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 167 803.91 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material y equipo eléctrico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material y equipo eléctrico.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 348.91 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Productos de metalurgia y productos metálicos. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316000 IJzerwaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productos de metalurgia y productos metálicos. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 935.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maquinaria y equipo N. C. O. P.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maquinaria y equipo N. C. O. P.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 727.85 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tinta de imprenta y masillas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44800000 Verf, vernis en mastiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tinta de imprenta y masillas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 868.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Madera, corcho y productos de madera y corcho, excepto muebles, artículos de cestería y espartería

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Madera, corcho y productos de madera y corcho, excepto muebles, artículos de cestería y espartería.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 583.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otros productos minerales no metálicos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44110000 Constructiematerialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otros productos minerales no metálicos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 340.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/08/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No procede prórroga, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2 del Cuadro de Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8 del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8 del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Datos de dirección:

— calle: Alcalá, 56,

— código postal: 28014,

— población: Madrid,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Postadres: C/ Alcalá, 56
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Postadres: C/ Alcalá, 56
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020