Leveringen - 253220-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rignano sull'Arno: Diverse voedingsmiddelen en droge waren

2020/S 105-253220

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Rignano sull'Arno
Postadres: piazza della Repubblica 1
Plaats: Rignano sull'Arno
NUTS-code: ITI14 Firenze
Postcode: 50067
Land: Italië
Contactpersoon: Serena Semplici
E-mail: s.semplici@comunerignano.it
Telefoon: +39 0558347840

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.comunerignano.fi.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://start.toscana.it/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di derrate alimentari per il servizio di ristorazione scolastica dal 1.9.2020 al 31.8.2024

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

N. 6 lotti: 1 carni 5R IGP – salumi – carni avicole e uova anche biologici, CIG: 8287032325; 2 latte e latticini anche biologici, CIG: 828718623B; 3 frutta, verdura, legumi anche biologici, CIG: 8287198C1F; 4 generi vari anche biologici, CIG: 8287204116; 5 surgelati anche biologici, CIG: 82872127AE; 6 pane e dolci anche biologici, CIG: 8287219D73

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carni 5R IGP – salumi – carni avicole e uova anche biologici

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Carni 5R IGP – salumi – carni avicole e uova anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 30/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Latte e latticini anche biologici

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511000 Melk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Latte e latticini anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 114 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Frutta, verdura, legumi anche biologici

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frutta, verdura, legumi anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Generi vari anche biologici

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Generi vari anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 136 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Surgelati anche biologici

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Surgelati anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 74 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pane e dolci anche biologici

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000 Broodproducten, vers gebak en cake
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pane e dolci anche biologici

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (cfr. art. 17 del capitolato).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [CCIAA], per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in ITALIA, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del codice per gli appalti pubblici di servizi [art. 83 del codice].

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore «alimentare», idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: forniture di derrate alimentari.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

La gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto accessibile all’indirizzo Internet: https://start.toscana.it/

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Plaats:

La prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno che verrà comunicato su START con un anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi presso il palazzo comunale di Rignano sull'Arno – piazza della Repubblica 1.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Toscana
Plaats: Firenze
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana, sezione di Firenze con le seguenti precisazioni:

1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 10 giorni;

2) il termine di 30 giorni per la notificazione decorre:

— dalla pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione,

— dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi,

— dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;

3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi;

4) l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1);

5) l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020