Leveringen - 253227-2020

Submission deadline has been amended by:  283874-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2020/S 105-253227

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 000288366
Postadres: ul. Garncarska 11
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-115
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Warmińska
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Telefoon: +48 126348282
Fax: +48 124231565

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onkologia.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-propublico.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.e-propublico.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Referentienummer: ZP-271-21/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 23,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 165,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Brak podstaw do wykluczenia – na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania: wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— wadium,

— pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Oświadczenie o oferowanych produktach.

2. Dotyczy części nr 1 poz. 7, 8: oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferowany produkt certyfikatu Ecocert.

3. Dotyczy części nr 1 poz. 10: oświadczenie producenta potwierdzające przydatność oferowanego produktu do używania głowic USG.

4. Dotyczy części nr 1 poz. 13, 14, 17, 19, 20, 21: badania potwierdzające działanie biobójcze oferowanego produktu.

5. Dotyczy części nr 1 poz. 15, 16: oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 14 855 wraz z badaniami potwierdzającymi.

6. Dotyczy części nr 1 poz. 20, 21: oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 13624, EN 14476, EN 13727.

7. Dotyczy części nr 4 poz. 8: oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562.

8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

11. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

12. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

13. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Podmioty zagraniczne:

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

Po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowe informacje o oświadczeniach i dokumentach zostały zawarte w SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w pkt 6.3 SIWZ oraz w załączniku nr 1a do SIWZ.

Szczegółowa regulacja sposobu realizacji umowy: wzór umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skraca termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z istniejącego stanu zagrożenia epidemiologicznego wprowadzonego na obszarze całego kraju. W tym wyjątkowym okresie preparaty do dezynfekcji stanowią zakup priorytetowy, a tempo ich zużycia jest trudne do oszacowania. Z uwagi na powyższe okoliczności Zamawiający przeprowadzi procedurę przyspieszoną przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz rzetelności przy wykonywaniu czynności proceduralnych.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego pokój nr www.e-propublico.pl

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki” poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 Pzp, w formie określonej w art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020