Leveringen - 253230-2020

02/06/2020    S105

Zweden-ESKILSTUNA: Verf, vernis en mastiek

2020/S 105-253230

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556499-5909
Postadres: Box 5035
Plaats: ESKILSTUNA
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Postcode: 630 05
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Weikvist
E-mail: jenny.weikvist@kfast.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eskilstuna-kfast.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgxiscsvu&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgxiscsvu&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal – Färg och Måleriredskap, Eskilstuna

Referentienummer: 20/12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44800000 Verf, vernis en mastiek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eskilstuna Kommunfastigheter har behov av att teckna ramavtal med en (1) yrkesbutik avseende inköp av måleriprodukter för "Byggservice".

Upphandlingen omfattar färg och måleriredskap såsom färg, olja, lack, spackel och övriga tillbehör.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24900000 Fijnchemicaliën en diverse chemische producten
39190000 Behangselpapier en andere bekleding
44111000 Bouwmaterialen
44111400 Verf en wandbekleding
44140000 Producten verband houdend met bouwmaterialen
44830000 Mastiek, vulstoffen, stopverf en oplosmiddelen
44831000 Mastiek, vulstoffen, stopverf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eskilstuna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eskilstuna Kommunfastigheter har behov av att teckna ramavtal med en (1) yrkesbutik avseende inköp av måleriprodukter för "Byggservice".

Upphandlingen omfattar färg och måleriredskap såsom färg, olja, lack, spackel och övriga tillbehör.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten Linköping
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020