Leveringen - 253233-2020

02/06/2020    S105

Zweden-SÖDERTÄLJE: Kunstijsmachines

2020/S 105-253233

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Telge Inköp AB
Nationaal identificatienummer: 556770-1437
Postadres: Box 633
Plaats: SÖDERTÄLJE
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 151 27
Land: Zweden
Contactpersoon: Biljana Vojnovic
E-mail: Biljana.Vojnovic@telge.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.telge.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-1106 Eldrivna ismaskiner till Katrineholms kommun

Referentienummer: 20/55
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37481000 Kunstijsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020