Supplies - 25324-2019

Display compact view

17/01/2019    S12

België-Evere: Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

2019/S 012-025324

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Programma's "
Postadres: Eversestraat, 1
Plaats: Evere
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Solot Grégory Dominique
E-mail: gregory.solot@mil.be
Telefoon: +32 4415500

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330425

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Vervanging van de verouderde krachtgroep en de integratie van een Remote Controlled Weapon Station (Government Furnished Equipment) op de PANDUR 6x6
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: België

NUTS-code BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vervanging van de verouderde krachtgroep en de integratie van een Remote Controlled Weapon Station (Government Furnished Equipment) op de PANDUR 6x6
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten: neen
De termijnen voor de niet-openbare procedure en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht zijn onverenigbaar met de de urgentie als gevolg van een crisis: neen
In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de in de desbetreffende richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen, in verband met de bescherming van uitsluitende rechten
De opdracht heeft betrekking op andere diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan waarvan sprake in artikel 13 van Richtlijn 2009/81/EG: neen
De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden: neen
Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen: neen
Opdracht in verband met de levering van vervoersdiensten in de lucht en ter zee voor de strijdkrachten van een lidstaat die in het buitenland zijn ingezet of zullen worden ingezet, onder de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MRMP-L/P- 18LP104-F18_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 18LP104
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19.12.2018
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: GD European Land Systems - Steyr GmbH
Postadres: Bleibtreustrasse, 2
Plaats: Wiën
Postcode: 1110
Land: Oostenrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
15.1.2019