Leveringen - 253244-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Hillerød: Bedrijfsmachines

2020/S 105-253244

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Hovedstaden
Nationaal identificatienummer: 29190623
Postadres: Kongens Vænge 2
Plaats: Hillerød
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
Postcode: 3400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Anita Ballisager
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
Telefoon: +45 38665000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regionh.dk/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Anlæg i opvask og servicehåndtering til centralkøkken på Rigshospitalet

Referentienummer: 20034762
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42995000 Diverse reinigingsmachines
42995100 Wasstraat
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020