TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 253246-2018

13/06/2018    S111    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2018/S 111-253246

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Józefy Kantorówny 2a
Katowice
40-381
Poland
Contact person: Jacek Mizdalski
Telephone: +48 322569901
E-mail: przetargi@mzum.katowice.pl
Fax: +48 322569847
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.mzum.katowice.pl

Address of the buyer profile: www.mzum.katowice.pl/zamowienia.html

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli i kładek dla pieszych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Katowice

Reference number: 17/III/2018/WP
II.1.2)Main CPV code
90600000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych przejść podziemnych i kładek dla pieszych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Katowice.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 055 560.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Polska, woj. śląskie, gmina Katowice.

II.2.4)Description of the procurement:

Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych przejść podziemnych i kładek dla pieszych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Katowice.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas usunięcia dodatkowych koszy po zakończeniu imprezy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: czas podjęcia działań brygady interwencyjnej / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 045-098491
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli i kładek dla pieszych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Katowice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Civitatis Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Poland
Telephone: +48 601444525
E-mail: rcukatowice@tlen.pl
Fax: +48 322566115
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 055 560.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2018