Leveringen - 253255-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Motorvoertuigen

2020/S 105-253255

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Wywiadu
Postadres: ul. Miłobędzka 55
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-634
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Śliwczak
E-mail: zp@aw.gov.pl
Telefoon: +48 226405088
Fax: +48 226405595

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aw.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.aw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.aw.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa pojazdów osobowych i pojazdu dostawczego dla Agencji Wywiadu.

Referentienummer: ZP/10/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

— część 1 – samochód osobowy grupy podstawowej klasa C niższa średnia, typu kombi – 1 szt., — część 2 – samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 5-drzwiowy – 1 szt.,

— część 3 – samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 6-drzwiowy – 1 szt.,

— część 4 – samochód średni dostawczy typu furgon – 1 szt.,

— część 5 – samochód osobowy grupy vany, klasa D – vany – 1 szt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy grupy podstawowej klasa C niższa średnia, typu kombi – 1 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samochód osobowy grupy podstawowej klasa C niższa średnia, typu kombi – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena oferty brutto 60 %;

b) koszt zużycia energii 20 %;

c) emisja dwutlenku węgla 20 %.

W odniesieniu do części 1 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 400 PLN, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 5-drzwiowy – 1 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 5-drzwiowy – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena oferty brutto 60 %;

b) koszt zużycia energii 20 %;

c) emisja dwutlenku węgla 20 %.

W odniesieniu do części 2 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 000 PLN, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 6-drzwiowy – 1 szt.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samochód osobowy grupy minibusy klasa I, 6-drzwiowy – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty; Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena oferty brutto 60 %;

b) koszt zużycia energii 20 %;

c) emisja dwutlenku węgla 20 %.

W odniesieniu do części 3 zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 000 PLN; zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód średni dostawczy typu furgon – 1 szt.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samochód średni dostawczy typu furgon – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena oferty brutto 60 %;

b) koszt zużycia energii 20 %;

c) emisja dwutlenku węgla 20 %.

W odniesieniu do części 4 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 650 PLN, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy grupy vany, klasa D – vany – 1 szt.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samochód osobowy grupy vany, klasa D – vany – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena oferty brutto 60 %;

b) koszt zużycia energii 20 %;

c) emisja dwutlenku węgla 20 %.

W odniesieniu do części 5 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 700 PLN, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy ePUAP. Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert. Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie Zamawiającego. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Miłobędzkiej 55, POLSKA, o godz. 11.00.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 – ustawy Pzp.

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) Wykonawca przesyła w formie elektronicznej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia;

3) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jak również złożenia oświadczeń JEDZ dotyczących podwykonawców, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) pełnomocnictwo – o ile dotyczy.

2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danej części do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu prezentacji:

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jest on zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie określonej w pkt 2:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020