Leveringen - 253262-2020

Submission deadline has been amended by:  313368-2020
02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Elektriciteit

2020/S 105-253262

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
Postadres: ul. Mogilska 25
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 31-542
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Rusinek
E-mail: trusinek@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 126163707
Fax: +48 124110118
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://gddkia.eb2b.com.pl/https://www.gddkia.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii, obsługiwanych przez GDDKiA, Oddział w Krakowie w okresie od dnia 11 października 2020 r. do dnia 10 października 2022 r.

Referentienummer: O.KR.D-3.2414.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii, obsługiwanych przez GDDKiA, Oddział w Krakowie w podziale na następujące części:

Cześć 1 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez Oddział w Krakowie,

Część 2 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Kraków,

Część 3 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Sącz,

Część 4 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Targ,

Część 5 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Tarnów,

Część 6 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Wadowice,

Niniejsze zamówienie nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cześć 1 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez Oddział w Krakowie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez Oddział w Krakowie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Kraków

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Kraków.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Sącz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Sącz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Targ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Nowy Targ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 5 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Tarnów

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Tarnów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 6 – obejmująca dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Wadowice

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez rejon Wadowice.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proekologiczność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Rozliczenie za dostarczaną energię elektryczną odbywać się będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie jednej, zbiorczej faktury VAT, wystawianej przez wykonawcę.

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę w terminie do 21 dni od otrzymania odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu w formie pisemnej prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikiem.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Siedziba zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, POLSKA, III piętro, sala konferencyjna.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

24 miesiące.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6. Ogłoszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, POLSKA, tel. +48 223758888, e-mail: (kancelaria@gddkia.gov.pl).

13. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu e-mail: (iod@gddkia.gov.pl).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020