TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 253266-2018

13/06/2018    S111    - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication 

Poland-Suchy Las: Refuse and waste related services

2018/S 111-253266

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Suchy Las
54933500000
ul. Szkolna 13
Suchy Las
62-002
Poland
Contact person: Urząd Gminy Suchy Las- Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych
Telephone: +48 618926292
E-mail: zp@suchylas.pl
Fax: +48 618926292
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: http://www.suchylas.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las

Reference number: ZP.271.13.2018
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Suchy Las – dla sektora nr 1, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich transport i zagospodarowanie w instalacjach wskazanych dla Regionu 2 w uchwale nr XXXI/811/17 z dnia 29.5.2017 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022, oraz innymi przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu umowy;

2/ dostawa kontenerów, pojemników i worków dla nieruchomości zamieszkałych zgodnie z zapisami dokumentacji postępowania;

3/ prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 349 234.54 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sektor nr 1 Część nr: 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Biedrusko, gmina Suchy Las.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchy Las, w tym wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zgodnie z zawartą umową.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, komory zasypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

2) odpady zebrane selektywnie zgromadzone w pojemnikach i workach z podziałem na następujące frakcje:

a) szkło białe,

b) szkło kolorowe

c) papier i tektura,

d) opakowania z tworzyw sztucznych, metale

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) przeterminowane leki z pojemników ustawionych na terenie aptek,

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na terenie gminy Suchy Las na swój koszt i ryzyko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmować tam nieodpłatnie i zagospodarować następujące odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Suchy Las:

a) opakowania ze szkła,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) odpady biodegradowalne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte opony od samochodów osobowych (limit 8 opon rocznie/nieruchomość)

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

l) odpady remontowo-rozbiórkowe (do 1 tony rocznie/nieruchomość)

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) metale,

o) świetlówki i żarówki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji wskazanych w Wielkopolskim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worki o pojemności przeznaczone do selektywnej zbiórki.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sektor nr 2 Część nr: 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL4
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Pozostałe miejscowości w gminie Suchy Las.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchy Las, w tym wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zgodnie z zawartą umową.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, komory zasypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

2) odpady zebrane selektywnie zgromadzone w pojemnikach i workach z podziałem na następujące frakcje:

a) szkło białe,

b) szkło kolorowe

c) papier i tektura,

d) opakowania z tworzyw sztucznych, metale

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) przeterminowane leki z pojemników ustawionych na terenie aptek,

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na terenie gminy Suchy Las na swój koszt i ryzyko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmować tam nieodpłatnie i zagospodarować następujące odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Suchy Las:

a) opakowania ze szkła,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) odpady biodegradowalne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte opony od samochodów osobowych (limit 8 opon rocznie/nieruchomość)

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

l) odpady remontowo-rozbiórkowe (do 1 tony rocznie/nieruchomość)

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) metale,

o) świetlówki i żarówki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji wskazanych w Wielkopolskim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worki o pojemności przeznaczone do selektywnej zbiórki.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Na mocy ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.6.2016 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) artykułem 67 ust. 1 pkt 12 wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26.2.2014, które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Pzp zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.

Mając na uwadze powyższe regulacje powierzono wykonywania zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp warunki:

— Gmina Suchy Las sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. kontrolę,odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,

— ponad 90 % działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Suchy Las,

— w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. posiada wymagany prawem wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Suchy Las (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o spełnia wymagania o których mowa w art. 9d ust.1 ucipg a także wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 095-217048
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las – Sektor nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Obornicka 149
Suchy Las
62-002
Poland
E-mail: biuro@zgk.suchylas.pl
NUTS code: PL418

Internet address: http://www.zgksuchylas.eu

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 502 384.54 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las – Sektor nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Obornicka 149
Suchy Las
62-002
Poland
E-mail: biuro@zgksuchylas.pl
NUTS code: PL418

Internet address: http://www.zgksuchylas.eu

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 846 850.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.2. Odwołanie dot.treści ogł. o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej -jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2018