Leveringen - 253270-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Kgs. Lyngby: Supercomputer

2020/S 105-253270

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Danmarks Tekniske Universitet — DTU
Nationaal identificatienummer: 30060946
Postadres: Anker Engelunds Vej 1
Plaats: Kgs. Lyngby
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2800
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mikkel Bjerregaard Jensen
E-mail: mbjje@dtu.dk
Telefoon: +45 91370098

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dtu.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271476&B=DTU
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271476&B=DTU
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

High Performance Computing System for DTU Physics (Niflheim)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100 Supercomputer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

DTU’s Department of Physics invites tenders for a Linux cluster High Performance Computer system to be used for floating-point intensive numerical simulations using the researchers’ own developed computer codes as well as commercial codes. The main scientific research focus is on studies of materials and materials design at the atomic scale using quantum-mechanical calculations. The primary quantum-mechanical codes employed are GPAW, VASP and ADF

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100 Supercomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DTU’s Department of Physics invites tenders for a Linux cluster High Performance Computer system to be used for floating-point intensive numerical simulations using the researchers’ own developed computer codes as well as commercial codes. The main scientific research focus is on studies of materials and materials design at the atomic scale using quantum-mechanical calculations. The primary quantum-mechanical codes employed are GPAW, VASP and ADF.

Tenderers should offer very fast processors and compute nodes for such CPU-intensive applications. The compute nodes must be air cooled and have a 1U form factor. Floor space for a row of up to four (4) 42U/60 cm racks will be made available in an existing server room. The terms server and compute node are used interchangeably in this document to designate a single server computer unit.

The cluster must have a High performance and low latency 100 Gbit/s network fabric, in addition to 1 Gbit/s Ethernet networks. Pre-existing storage servers use NFS over Ethernet.

The available power will be 25 kW per rack and therefore each rack should contain at most 32 compute nodes in addition to the network equipment.

The system must be interoperable with a pre-existing Linux cluster named Niflheim whose configuration is described in the web page https://wiki.fysik.dtu.dk/niflheim/Hardware

The total contract value is fixed at DKK 5 million (DKK 5 000 000). The contract value is inclusive of customs, duties and all expenses on the part of the contractor but exclusive of VAT. The contract value comprises the tenderer’s fixed price products and services (elements/product types/equipment/services) until the products/services are delivered, installed, tested and put into operation. Tenderers therefore should offer the best high performance computer system within the fixed contract value.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 27/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

It must be possible to purchase the following options:

— factory integrated ethernet cabling,

— ethernet switches,

— fabric manager license.

Extra compute nodes and high speed fabric:

— servers,

— racks,

— PDUs,

— high-speed fabric switches,

— high-speed fabric cables.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The tenderers must state the specific yearly turnover in the business area covered by the contract for the last 3 audited financial year.

The tenderers must state the profit margin for the last 3 audited financial years and the solvency ratio for the last audited financial year.

Eventuele minimumeisen:

The minimum level for suitability is 2 x the contract value calculated as an average of the turnover in the last 3 financial years.

The average for the profit margin for the 3 financial years must minimum be 0 and the solvency ratio must minimum be 0.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderer must provide three references for comparable agreements.

Comparable agreements means agreements with a value of at least DKK 3 000 000 concerning high performance computing system. The agreements, to which the reference refers, must not be more than 5 years old. The date is calculated from the last signature on the agreement referred to.

Eventuele minimumeisen:

The tenderer must provide the following documentation on technical capacity:

References: a list of the most important and comparable works/services stating as a minimum the number of nodes, interconnect technology of the cluster, completed by the tenderer stating the contract date as well as name and telephone number of the recipient.

The minimum level for suitability is three references and references cannot be more than 5 years old.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk
Telefoon: +45 35291000

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Deadlines for lodging complaints

Complaint regarding a decision on pre-qualification:

Complaint regarding a decision on pre-qualification must be submitted no later than 20 calendar days, from the date after a notification to the concerned candidates informing them of who has been selected, has been sent and this notification includes the grounds for the decision, cf. law regarding, Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 1.

Complaint regarding the award of contract:

Complaint regarding the award of contract must be submitted no later than 45 calendar days from the date after the contracting authority has published a contract award notice in the European Union Official Journal informing that the contracting authority has awarded the contract, cf. Law regarding Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 2, subsection 1.

Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening of the competition:

Complaint regarding the award of a contract under a framework agreement with a reopening of the competition, shall be submitted no later than 30 calendar days form the date after the contracting authority has notified the concerned tenderers that a contract has been awarded, if the notification includes the grounds for the decision, cf. Law regarding Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 2, subsection 2.

Complaint regarding the award of a framework agreement:

Complaint regarding the award of a framework agreement must be submitted no later than 6 months from the date after the contracting authority have notified the concerned candidates and tenderers that award of contract has happened, cf. Law regarding the Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 2, subsection 3.

Complaint regarding direct award of contract:

Complaint regarding the contracting authority’s award of contract without prior publication of a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 calendar days from the date after a contract award notice has been published by the contracting authority in the European Union Official Journal and that contract award notice includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. Law regarding Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 3.

Compliant regarding public procurements below the EU threshold:

Complaint regarding public procurements below the EU threshold must be submitted no later than 45 calendar days from the date after the contracting authority has notified the tenderers about the award of contract if this notification includes the grounds for the decision and no later than 6 months after the date where the contracting authority has notified the candidates and tenderers about that award of a framework agreement, if the notification includes the grounds for the decision, cf. Law regarding Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 4, subsections 1 and 2. Compliant regarding a decision on pre-qualification on procurement below the EU threshold must be submitted no later than 20 calendar days from the date after the contracting authority has sent a notification to the concerned candidates regarding who has been selected and this notification includes the grounds for the decision, cf. Law regarding Complaints board (in Danish Klagenævnet for Udbud) § 7, section 5.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020