Leveringen - 253282-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Kell am See: Tractoren

2020/S 105-253282

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vergabestelle der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell
Postadres: Rathausstraße 2
Plaats: Kell am See
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 54427
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@saarburg-kell.de
Telefoon: +49 6581-81-171 / 172
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.saarburg-kell.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E94622629
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Traktors für die Ortsgemeinde Freudenburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16700000 Tractoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kommunaltraktor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB25 Trier-Saarburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bauhof der Ortsgemeinde

54450 Freudenburg

Leukstraße

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Kommunaltraktor, Kommunalfarbe;

— Nennleistung mind. 65 Kw;

— 4-Zylinder-Motor;

— Schadstoffklasse IV oder besser, mit Dieselpartikelfilter;

— Stufenloses Getriebe;

— Maximalgeschwindigkeit 40 km/h;

— Allradantrieb.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2020
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung zur Eignung, Vordruck 124 LD ist den Vergabeunterlagen beigefügt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

54427 Kell am See, Rathausstraße 2, Raum 24

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

Der geschätzte Auftragswert liegt auf der Grundlage des § 3 Abs. 7 VgV unter dem EU Schwellenwert gem. § 106 GWB. Durch die örtliche Nähe der Auftraggeberin zu EU Nachbarstaaten ist jedoch eine Binnenmarktrelevanz nicht auszuschließen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Postadres: Willy-Brandt-Platz 1
Plaats: Trier
Postcode: 54290
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020