Leveringen - 253301-2020

02/06/2020    S105

Griekenland-Thessaloniki: Draagbare computers

2020/S 105-253301

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ethniki Scholi Dikastikon Leitoyrgon
Postadres: Terma Ikaron, Foinikas Kalamarias
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 551 02
Land: Griekenland
Contactpersoon: Chrysanthi Poyrnara
E-mail: pournara@esdi.gr
Telefoon: +30 2310494118

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.esdi.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού / λογισμικού, για τις ανάγκες της προεισαγωγικής εκπαίδευσης» και «Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου».

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 228 033.06 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Α: Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού / λογισμικού, για τις ανάγκες της προεισαγωγικής εκπαίδευσης.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
48820000 Servers
30233100 Geheugeneenheden
48810000 Informatiesystemen
48620000 Besturingssystemen
48761000 Anti-virussoftware
48730000 Beveiligingssoftware
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 208 258.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Β: «Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου».

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32510000 Systeem voor draadloze telecommunicatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 774.19 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020