Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 253316-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

Toto oznámení zrušeno:  351646-2014
25/07/2014    S141

Česká republika-Kopřivnice: Telekomunikační služby

2014/S 141-253316

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Město Kopřivnice
Národní identifikační číslo: 00298077
Poštovní adresa: Štefánikova 1163
Obec: Kopřivnice
PSČ: 742 21
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Oddělení vnitřní správy
K rukám: Petr Mareček – vedoucí oddělení vnitřní správy
E-mail: petr.marecek@koprivnice.cz
Tel.: +420 556879425

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.koprivnice.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Další informace lze získat:
Úřední název: Unitender, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25394495
Poštovní adresa: Podzámčí 482/62
Obec: Ostrava
PSČ: 710 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Office Center Zárubek
K rukám: Ing. Kateřina Illková Lhotská
E-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz
Tel.: +420 596245926

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Unitender, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25394495
Poštovní adresa: Podzámčí 482/62
Obec: Ostrava
PSČ: 710 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Office Center Zárubek
K rukám: Ing. Kateřina Illková Lhotská
E-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz
Tel.: +420 596245926

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Unitender, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25394495
Poštovní adresa: Podzámčí 482/62
Obec: Ostrava
PSČ: 710 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Office Center Zárubek
K rukám: Ing. Kateřina Illková Lhotská
E-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz
Tel.: +420 596245926

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytování telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 5: Telekomunikační služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Město Kopřivnice.

Kód NUTS CZ080 Moravskoslezský kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 667 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexních hlasových a datových služeb mobilních a pevných linek pro město Kopřivnice a jím založené a zřízené organizace, jakož i obce ve správním obvodu, a to na základě rámcové smlouvy, uzavřené s vybraným poskytovatelem. Zakázka je dále rozdělena na 2 části:
— 1. část – Poskytování fixních (pevných) hlasových a datových služeb,
— 2. část – Poskytování mobilních hlasových a datových služeb. Smlouva s vítězným dodavatelem každé jednotlivé části VZ bude uzavřena na 4 roky. Předmětem veřejné zakázky je také vytvoření virtuální privátní sítě. Předmětem veřejné zakázky nejsou koncová zařízení uživatelů – telefonní přístroje (myšleno u pevných linek). Vyjma případů u některých oprávněných osob, kdy jsou nyní poskytované služby podmíněny nájmem aparátů a organizace nevlastní jiné aparáty nebo používají koncová zařízení od nynějšího dodavatele. Jejich počty a lokalizaci je nutno řešit s jednotlivými oprávněnými osobami na základě nabízené prohlídky a technické konzultace.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000 Telekomunikační služby, 64210000 Telefonní služby a přenos dat, 64212000 Mobilní telefonní služby, 64213000 Služby sdílené podnikové telefonní sítě

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Viz bod II.1.5).
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 667 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Poskytování fixních (pevných) hlasových a datových služeb
1)Stručný popis
Předmětem 1. části veřejné zakázky je provozování pevných hlasových a datových služeb v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000 Telekomunikační služby, 64210000 Telefonní služby a přenos dat, 64213000 Služby sdílené podnikové telefonní sítě

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 109 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb
1)Stručný popis
Předmětem druhé části veřejné zakázky je zajištění poskytování mobilních hlasových a datových služeb v rozsahu stanovém v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000 Telekomunikační služby, 64212000 Mobilní telefonní služby, 64213000 Služby sdílené podnikové telefonní sítě

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 558 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Výše jistoty pro část 1 VZ činí 62 000 CZK. Výše jistoty pro část 2 VZ činí 51 000 CZK. Více v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Dodávka předmětu plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě tištěného daňového dokladu za předchozí kalendářní měsíc, vystaveného samostatně pro centrálního zadavatele a jednotlivé oprávněné osoby uvedené v příloze č. 8 zadávací dokumentace, s uvedením čerpaných služeb včetně rozpisu hovorů dle jednotlivých telefonních čísel. Je požadována minimálně 30 denní lhůta splatnosti. Více v zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zadavatel stanovuje, že nepřetržitou zákaznickou podporu pro oba typy linek (pro obě části VZ), není možno plnit subdodavatelem.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona písm. a)-k), a to způsobem podle § 53 odst. 3 zákona. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona předložením:
— písm. a) – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
— písm. b) – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku),
— písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
—— osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem. Další informace viz zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku. Další informace viz zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb. Další informace viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Pro část 1 VZ: písm. a) – min. 3 služby obdobného charakteru k předmětu zakázky s finančním objemem min. 1 500 000 CZK bez DPH/1 služba za max. 4 roky.
Pro část 2 VZ: písm. a) – min. 3 služby obdobného charakteru k předmětu zakázky s finančním objemem min. 1 250 000 CZK bez DPH/1 služba za max. 4 roky. Další informace viz. zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi ne
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 29-046621 ze dne 11.2.2014

Jiná předchozí zveřejnění

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 103-180777 ze dne 30.5.2014

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
12.9.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12.9.2014 - 10:00

Místo:

MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, zasedací místnost Rady města, 7.np., místnost č. 709.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Po ukonč. o.o. části 1 VZ se předpokládá od 10:15 hod o.o. pro část 2 VZ. Právo účasti na o.o. má plnou mocí zmocněný zástupce každého z uchazečů o přísluš. část VZ, jejichž nabídky byly doručeny ve stan. lhůtě pro podání nabídek. Více v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Prohlídky míst plnění pro část 1 VZ se uskuteční dle Přílohy č. 10 zadávací dokumentace ve dnech: 4.8.2014, 6.8.2014, 11.8.2014, 18.8.2014 a 25.8.2014. Podrobnosti v zadávací dokumentaci. Pro část 2 VZ není prohlídka organizována.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21.7.2014