Lieferungen - 253318-2020

Submission deadline has been amended by:  308224-2020
02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Chemische Reagenzien

2020/S 105-253318

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Terech-Worosz, adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
E-Mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709432
Fax: +48 225709432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pib-nio.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-140/20/KT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434000 Analysatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy,

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

10 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

I ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (zgodnie z zapisami rozdziału VII): oświadczenia na formularzu „jednolitego dokumentu" – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13–14

I 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), tj.:

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp),

— że ww. Wykonawca/firma, w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj.: minimum 2 dostawy testów/odczynników wraz z dzierżawą analizatora o łącznej wartości brutto minimum 300 000,00 PLN.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, POLSKA, pokój nr 008

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni aktualnego na dzień złożenia:

a) świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Polski lub deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej, Certyfikat CE; lub w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany, jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i do używania na terenie RP (dotyczy testów i analizatora);

c) materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta lub dystrybutora wyciągi z katalogów itp.) – z wskazaniem pakietu i pozycji, której dotyczą – potwierdzające wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku, gdy materiały informacyjne (np. karty techniczne/ opisy/ foldery/ prospekty/ oświadczenia) wystawione są w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia.

2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć w ofercie:

a) upoważnienie (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP

b) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

c) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) potwierdzenie wniesienia wadium.

3. RODO – zgodnie z zapisami SIWZ

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 w dziale VI, art.179–198.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020