Leveringen - 253320-2020

Submission deadline has been amended by:  321242-2020
02/06/2020    S105

Polen-Piekary Śląskie: Röntgenapparatuur

2020/S 105-253320

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Postadres: Bytomska 62
Plaats: Piekary Śląskie
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-940
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Pietrzyk
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://urazowka.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup aparatu RTG

Referentienummer: SZP.270-35/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 06/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zakup aparatu RTG:

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I) nie podlegają wykluczeniu;

II) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Warunki udziału w postępowaniu stawiane przystępującym do przetargu.

a) Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie ustanawia wymagań na spełnienie tego warunku.

3. Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania będzie również podlegał wykluczeniu Wykonawca:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

Postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację

Jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15

Maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574,1579,1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171,2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 791);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

Uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

Niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie

Wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 (art. 24 Pzp), uprawnione do

Reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny

Sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

Istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę

Koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co

Doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko

Prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie

Wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000

Złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

Spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

Komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

Wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków

Wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o

Zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż

3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za

Pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w

Ust. 1 pkt 15 (art. 24 Pzp), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

Lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zakup aparatu RTG:

b) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej na kwotę co najmniej:

800000,00 zł

2) Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

1 (Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia):

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.,

Eventuele minimumeisen:

3. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI.2.1:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w VI. 3. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w VI 3. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w VI. 2.1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w VI.3.1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w VI 3.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI 2.1 pkt 1–9.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty (o których mowa w VI.1.1) dotyczące tych podmiotów.

8. Wspólne ubieganie się o zamówienie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity

Dokument (o którym mowa w VI.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub

Kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

Wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw

Wykluczenia.

9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje

Zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

10. Art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

1) kart katalogowych z opisem proponowanego produktu

2) Deklaracji zgodności WE producenta z dyrektywą medyczną i Certyfikatu CE

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zakup aparatu RTG:

c) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

I. Doświadczenia:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:

Dostawy aparatów do znieczuleń na kwotę minimum 800000,00 zł

.(Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych):

1) Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1., V 2. I i II wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:

7407,41 zł

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian o charakterze istotnym:

1. zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego

Z odrębnych przepisów,

2. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług VAT w zakresie tych zmian,

3. zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny dostawy urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem umowy, w przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę. Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest wystąpienie pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę umowy w tym zakresie,

4. zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem zamówienia, na urządzenia urządzenia/wyroby tego samego typu i co najmiej o tych samych funkcjach, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w przypadku możliwości zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych parametrach technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,

5. zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności

W rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy

W celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy.

c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji dostaw

Nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,

W sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy,

6. zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiany podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub zdarzeniem losowym.

3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia drugiej ze Stron, odpowiednio; przez Wykonawcę lub Zamawiającego, pisemnego wniosku, wykazującego zasadność wprowadzania zmiany. Przyjęcie propozycji zmiany, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej Stronie, jest równoznaczne z akceptacją zmiany treści umowy.

4. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

5. Zamawiający przewiduje również zmiany umowy przewidziane art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62 - budynek administracji - biblioteka

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940).

W Szpitalu powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309.

Pani/Pana dane osobowe, zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEIDG, KRK), będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Zakup aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekrach Śląśkich ” oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZP.270-35/2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie), podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu, przysługujące osobie której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Uczestnikom przetargu przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 poz. 1843 z późn zm.) Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020