Lieferungen - 253323-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Roman: Zaunteile

2022/S 093-253323

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Unitatea Militara 01144
Nationale Identifikationsnummer: 27367077
Postanschrift: Strada: Mărtinaş Dumitru, profesor, nr. 2
Ort: Roman
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Postleitzahl: 611047
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CONSTANTIN VĂDUVA
E-Mail: achizitii01144@forter.ro
Telefon: +40 0233740270
Fax: +40 0233740228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143214
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: MApN
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACORD-CADRU FURNIZARE MATERIALE PENTRU REPARAREA ÎMPREJMUIRILOR PERIMETRALE

Referenznummer der Bekanntmachung: 27367077_2022_PAAPD1355656
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928220 Zaunteile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția bunurilor materiale din prezenta procedură reprezintă necesarul pentru repararea împrejmuirilor perimetrale în perioada 2022 - 2023 pentru unitățile militare beneficiare;

Prin derularea prezentei proceduri se doreşte asigurarea exclusiv a unor produse conforme prevederilor legale referitoare la punerea in vânzare pe piață, respectiv repararea împrejmuirilor perimetrale.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 629 110.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Sediul UM 01144 Roman (NT),

Sediul UM 02280 Cotești (VN),

Sediul UM 01532 Păulești (PH)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Panou gard zincat bordurat = minim 550 buc și maxim 5.500 buc.;

Stâlp de gard Y = minim 550 buc și maxim 5.500 buc.;

Clemă TAR = minim 1.650 buc și maxim 16.500 buc

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

CERINTA Nr.1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat document edificator în acest sens, precum: - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare sau de conducere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare sau de decizie, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul depunerii acestora; - alte documente edificatoare în acest sens; Enunțul anterior se va înțelege astfel: se prezenta cazierul judiciar pentru persoanele care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice ÎMPUTERNICITE, având în vedere ca acest document reflecta informațiile din actul constitutiv de înființare a operatorului economic în cauza ( a se vedea Speța 370 din Biblioteca de Spete disponibila la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/). Acest document edificator trebuie prezentat în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Încadrarea în situația prevăzuta la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

CERINTA Nr. 2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016: Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat document edificator în acest sens, precum: - demonstrarea neîncadrării în prev. art. 165 alin 1: cazier fiscal; - demonstrarea neîncadrării în prev. art. 165 alin 2: certificate fiscale / de atestare fiscala / constatatoare privind lipsa datoriilor restante ( taxe, impozite sau a contribuții) la bugetul local precum si de stat, la momentul depunerii acestora; - După caz, documente prevăzute la art. prevăzute la art. 166 alin. (2), din Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare în acest sens; .

CERINTA Nr. 3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat document edificator în acest sens, precum: - demonstrarea neîncadrării în prev. art. 167 alin. (1) lit. b) : Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului; - demonstrarea neîncadrării în prev. art. 167 alin. (1) lit. c), i): cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia (persoanele care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice ÎMPUTERNICITE), așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul depunerii acestora; - demonstrarea neîncadrării în prev. art. 167 lit. a), d), e), f), g), h) : declarație pe propria răspundere a ofertantului /candidatului; - După caz, documente prevăzute la art. prevăzute la art. 167, alin 2) respectiv 171 din Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare în acest sens. Aceste documente edificatoare trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Încadrarea în situația prevăzuta la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

CERINTA Nr. 4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59 – 60 din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractanți) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentata, sub sancțiunile prevederilor legale privind falsul în declarații, o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile legale anterior menționate. Precizam ca persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publica, sunt: Gabriel KICSI, PULUC Silviu-Ionel, VĂTĂMĂNELU Petru, MEREU Emilia, LUPU Ana-Aniselia, ARHIP Damianu, RĂDĂCINĂ Petru-Dorin, VĂDUVA Constantin-Nicolae, PRISACARIU Costel, MÎNDRILĂ Florin-Cătălin, SANDACHE Nicolae, POPA Gabriel - Cristian, ROTARIU Georgeta, CRĂCIUN Mugurel, BURGĂ Ioan - Marian, URSARIU Bogdan, CRENGANIȘ Geanina.

Precizări suplimentare ale fisei de date - TOATE CERINȚELE ENUNȚATE LA CAP. III.1.1.a) vor fi demonstrate: *În cazul depunerii unei oferte în asociere - de fiecare asociat. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente : acordul de asociere. * de fiecare terț susținător în cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similara invocând si susținerea acordata de către o alta persoana, aceasta persoana neputând fi în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor 164, 165 si 167 din Legea nr. 98 din 19.05.2016. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia; * toți subcontractanții în cazul în care ofertantul va subcontracta parți din contract. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente : acordul de subcontractare. Nedepunerea acordurilor anterior menționata odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. *Toate documentele se semnează cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale; * Pentru operatorii economici străini (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că acesta nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. Se aplică și prevederile art. 168, alin 2)- 3) din Legea 98 / 2016.

CERINȚA Nr.5 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că operatorul economic are profilul activităţii în legătură cu obiectul contractului. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa iniţial cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat document edificator în acest sens, precum: certificat ONRC (sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă), valabil la momentul depunerii; alte documente edificatoare. Note: *Ofertanţii care nu dovedesc forma de înregistrare vor fi descalificaţi. *Documentele se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Conform art. 186 lin Legea 98 / 2016 cu modificările si completările ulterioare autoritatea contractanta stabilește ca activitățile principale nu pot fi subcontractate, putând fi subcontractate doar activitățile secundare. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Pentru demonstrarea cerinței privind existenta unor autorizări speciale operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant – daca este cunoscut la data depunerii ofertei) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat document edificator în acest sens, precum: - auto... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatMenționarea în formularul DUAE a principalelor livrări de produse efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în baza a maxim 10 documentejustificative. Prezentarea listei cu principalele livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, din care să rezulte (prin care să se confirme) livrarea de produse similare (în sensul instrucțiunii nr.2/2017 a președintelui ANAP) celor necesare a fi achiziționate prin prezenta procedură a căror valoare cumulată să fi fost de minim 478.020,00 lei fără TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent), în baza unui sau a maxim 10 documente justificative; Valorile vor fi exprimate în LEI, iar dacă este cazul, contractele fiind exprimate în alte valute, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici (lider, asociat, terț susținător) vor completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE . În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări similare bunurilor materiale pentru realizarea imprejmuirilor metalice dar nu neaparat identice, în valoare totală astfel cum este solicitat de către autoritatea contractantă. Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc sau pentru candidații selectați) – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de evaluare a propunerilor financiare, va prezenta documentele suport în susținerea experienței similare (contracte, procese verbale de recepție, documente constatatoare conform art.166/HG. 395/2016 și orice alte documente relevante în susținerea cerinței), emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care să se confirme efectuarea livrărilor (în cuantumurile indicate mai sus). În cazul în care contractul conține clauze de confidențialitate, se permite și prezentarea de copii după informațiile relevante din contractul respectiv.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: Se va solicita o noua propunere financiara, conform art. 138 alin. (2) din H.G. 395/ 2016 , privind retransmiterea noilor propuneri financiare pe platforma SEAP.

2. Pentru documentele emise într-o limba straina se vor prezenta traduceri efectuate de un traducator autorizat.

3. Ofertantii vor completa DUAE conform NOTIFICARII ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ( http://anap.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf). A se utiliza si manualul DUAE operatori economici.

4. Cantitatile prevazute în caietul de sarcini sunt estimate si servesc strict derularii achizitiei. Contractele subsecvente se vor încheia numai în momentul alocarii fondurilor necesare prin buget.

5. Documentatia de atribuire va fi publicata atasata la anuntul de participare iar depunerea ofertei are loc dupa însusirea continutul acesteia.

6. Ofertele depuse pentru cantitati mai mari sau mai mici decât cantitatea maxima estimata a acordului-cadru, precum si cele care nu cuprind toate produsele necesare, vor fi considerate oferte alternative si vor fi respinse.

7. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie, în vederea participarii la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

8. Pretul ce va fi luat in considerare la stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul total/lotul de produse rezultat din suma valorilor obtinute din inmultirea cantitatilor maxime (posibil a se achizitiona in baza acordului-cadru) ale fiecarui produs din cadrul lotului cu pretul unitar al acestuia.

9. In cazul eventualelor subcontratari, se vor respecta prevederile art. 218 – 220 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se vor actualiza clauzele contractuale.

10. În baza art. 10 din H.G. 445/2003, pâna la semnarea acordului-cadru, operatorii economici declarati câstigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (codul NCAGE, acordat de Biroul Natinal de Codificare sau codul SCAGE – atribuit de NAMSA – Agentia Nato de Întretinere si Aprovizionare în functie de statul în care operatorul economic este înregistrat). Dupa semmnarea contractelor subsecvente, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al României formularul Proiectului de identificare pentru completarea datelor de codificare a articolului de înzestrare. Furnizarea datelor de codificare a articolului de înzestrare este obligatorie si gratuita. Biroul National de Codificare este situat în B-dul Iuliu Maniu, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061072, Bucuresti, tel. +40214107880, +40214107881- 2367, fax +40214111457, e-mail ncage@roncb.ro.

11. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101 / 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Servicul juridic UM 01144 Roman
Postanschrift: Str. prof. Dumitru Martinas nr. 2, Localitatea: Roman
Ort: Roman
Postleitzahl: 611047
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii01144@forter.ro
Telefon: +40 233740270
Fax: +40 233740228
Internet-Adresse: www.mapn.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022