Leveringen - 253324-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2020/S 105-253324

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Český hydrometeorologický ústav
Nationaal identificatienummer: 00020699
Postadres: Na Šabatce 2050/17
Plaats: Praha 412 - Komořany
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 143 06
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Hana Návojová
E-mail: hana.navojova@chmi.cz
Telefoon: +420 244032622
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://portal.chmi.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CHMU
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Volný nábytek pro objekt CPP v areálu ČHMÚ v Praze Komořanech

Referentienummer: E2002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 700 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 700 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020