Leveringen - 253327-2020

Submission deadline has been amended by:  313282-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Limanowa: Bussen en touringcars

2020/S 105-253327

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Limanowa
Postadres: ul. Jana Pawła II 9
Plaats: Limanowa
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 34-600
Land: Polen
E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
Telefoon: +48 183372054
Fax: +48 183371041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.miasto.limanowa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/miasto.limanowa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 5 ekologicznych autobusów w ramach projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

Referentienummer: SZP.271.1.10.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000 Bussen en touringcars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6 cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6 cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW.

3) Autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, tj.: Autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, które będą pracować w trybie autonomicznym oraz z uwagi, że Zamawiający przewiduje przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na dostawę systemu SDIP i budowę budynku dworca, od Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji wymaga się:

a) pełnej współpracy dostawca/producent autobusu z dostawcą systemów zakupionych przez Zamawiającego na dzień dostawy autobusów lub w okresie późniejszym (na etapie udzielonej gwarancji) w zakresie zabudowy i integracji urządzeń oraz systemów i ich uruchomienia, które będą pochodzić od firm trzecich;

b) przekazania kompletnej dokumentacji do dostarczonych urządzeń telematyki transportu (przykładowo: system informacji pasażerskiej, infrastruktura informacyjna (SDIP), system nagłośnieniowy MP3 (SDIP); system zliczania pasażerów; lokalny / wewnętrzny monitoring CCTV, itd.), który konieczny będzie do przeprowadzenia integracji z systemem firmy trzeciej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali lub nadal wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedno zadanie polegające na dostawie autobusów miejskich o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) co najmniej 2 000 000,00 PLN.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem portalu w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 302, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 10 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1) i 8) uPzp, – Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8);

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8);

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy (art. 24 ust. 5 pkt 1);

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z podstawy wykluczenia Wykonawców określone zostały w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020