Lieferungen - 253330-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Žilina: Xerografisches Papier

2020/S 105-253330

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 011 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Dagmar Lubelcová
E-Mail: Dagmar.Lubelcova@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032413

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.regionzilina.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426456
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regionálna samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP

Referenznummer der Bekanntmachung: 491
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197644 Xerografisches Papier
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka xerografického papiera formátu A4 a A3 pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len,,ŽSK" a,,OvZP").

Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky súťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých OvZP a ŽSK, na základe vystavených čiastkových objednávok. Zoznam miest jednotlivých OvZP tvorí prílohu č. 3 rámcovej dohody.

Minimálne technické, funkčné charakteristiky a požiadavky sú uvedené v časti,,B1 Opis predmetu zákazky".

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky tovaru je doprava do miesta plnenia, vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho v zmysle potrieb jednotlivých OvZP a ŽSK, na základe vystavených čiastkových objednávok.

Podrobnosti v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 422 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO (ŽSK) a Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (OvZP) uvedené v Prílohe č.3 k rámcovej dohode.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka xerografického papiera formátu A4 a A3 pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len,,ŽSK" a,,OvZP").

Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky súťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých OvZP a ŽSK, na základe vystavených čiastkových objednávok. Zoznam miest jednotlivých OvZP tvorí prílohu č. 3 rámcovej dohody.

Minimálne technické, funkčné charakteristiky a požiadavky sú uvedené v časti,,B1 Opis predmetu zákazky".

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky tovaru je doprava do miesta plnenia, vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho v zmysle potrieb jednotlivých OvZP a ŽSK, na základe vystavených čiastkových objednávok.

Podrobnosti v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 422 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO) musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO spôsobom podľa § 32 ods.2 alebo § 152 ZoVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha,,H udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu

e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO predkladá doklady uvedené v písmenách d) a f).

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Bod I: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Bod II:

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZoVO ak ide o tovar, ktorý má dodať,

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Bod III:

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Doplňujúce informácie sú uvedené v § 36 ZoVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplnením JED - u podľa § 39 ods. (1) ZoVO.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do IS EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Bod I:

Uchádzač predloží zoznam uskutočnených dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže uskutočnenie dodávky tovaru rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia dodávky tovaru ako je predmet zákazky, na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, pričom minimálne jedna zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia dodávky tovaru ako je predmet zákazky, na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, musí byť v minimálnom objeme 300.000,00 Eur bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaké alebo typovo podobné dodanie tovaru verejný obstarávateľ považuje dodávku xerografického papiera na kancelárske použitie.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

Bod II:

1.Uchádzač predloží vzorky tovaru v originálnom balení v množstve po 1 (jednej) m.j. (bal/500 ks) z položiek 1 až 4 (celkom 4 položky) uvedených v bode B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vzorky tovaru úspešného uchádzača ostanú uložené u verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu. Neúspešní uchádzači si vzorky môžu prevziať osobne v sídle verejného obstarávateľa v lehote 21. dní od doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

2.Uchádzač predloží Vyhlásenia o zhode alebo Certifikát kvality pre papier, ktorými preukáže splnenie technických špecifikácií určených verejným obstarávateľom, pre všetky stanovené technické parametre, alebo ekvivalentným dokladom vydaným v krajine sídla uchádzača. Produkt musí spĺňať kritéria normy STN EN 12281 a ISO 9706 požiadavky na stálosť papiera, alebo iné ekvivalentné normy vydané v krajine sídla uchádzača.

Bod III:

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

Platného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council) uchádzača na nákup a predaj papiera certifikovaného podľa pravidiel FSC alebo iným ekvivalentným dokladom, vydaného nezávislou inštitúciou v krajine uchádzača, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky potrebné pre udelenie certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktoré sú dostupné na https://ic.fsc.org/en. Certifikát musí obsahovať identifikačné údaje a registračné číslo certifikátu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Použije sa elektronická aukcia.

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom IS EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom IS EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre IS EVO (http://www.uvo.gov.sk).

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ktorá presahuje predpokladanú hodnotu zákazky.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 3 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode č. 16.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

7. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

8. K pododdielu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý bude zodpovedať výslednej cenovej ponuke uchádzača, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

9. Zákazku realizuje Centrálna obstarávacia organizácia v tomto prípade ŽSK, ako centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1 písm. b) ZoVO. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vystupujú v pozícií verejného obstarávateľa podľa § 15 ods. 3 písm. d) ZoVO. To znamená, že ŽSK zabezpečuje zadanie zákazky na predmet zákazky pre seba a pre verejných obstarávateľov uvedených v Prílohe č. 3 rámcovej dohody Zoznam OvZP.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu poskytnúť predmet zákazky ako celok, preto by rozdelenie zákazky na časti bolo samoúčelné. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne poskytnúť službu v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty, uplatňujú sa princípy zeleného verejného obstarávania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020