Leveringen - 253332-2020

Submission deadline has been amended by:  292094-2020
02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Modulaire verplaatsbare bouwelementen

2020/S 105-253332

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych

Referentienummer: 111/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych wyprodukowanych w 2020 roku.

2. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Kontenery mieszkalny;

Zadanie nr 2 Kontenery sanitarny.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 6A-6B do SIWZ – wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET).

4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany według wymagań określonych w wyżej wymienionej WET stanowiącej załącznik nr 6A-6B do SIWZ.

6. W ramach umowy wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie rozkładania, składania, konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, realizowane w miejscu dostawy kontenerów.

7. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami § 11 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

8. System zarządzania jakością wykonawcy ma być zgodny z PN-EN ISO 9001:2015.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kontenery mieszkalne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zgodnie z rozdzielnikiem (załącznik nr 5 do SIWZ)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 199 sztuk kontenerów mieszkalnych, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi – załącznik nr 6A do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający przewiduje skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. Przedmiot umowy w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji należy dostarczyć do:

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno

3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno, POLSKA

Tel.: +48 261430138, Faks: +48 261430200

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin i miejsce wykonania zamówienia :

— rozpoczęcie: od daty podpisania umowy ,

— zakończenie: do 30.11.2020.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 165 000,00 PLN.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kontenery sanitarne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zgodnie z rozdzielnikiem (załącznik nr 5 do SIWZ)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 17 sztuk kontenerów sanitarnych, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi - załącznik nr 6B do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający przewiduje skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. Przedmiot umowy w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji należy dostarczyć do:

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno

3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno, POLSKA

Tel.: +48 261430138, Faks: +48 261430200

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin i miejsce wykonania zamówienia :

— rozpoczęcie: od daty podpisania umowy ,

— zakończenie: do 30.11.2020.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 37 000,00 PLN.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu dostawy będącej przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznawane będą dostawy kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych, transportowych, magazynowych i inne podobnego typu) o wartości nie mniejszej niż (jedna dostawa lub kilka dostaw o łącznej wartości):

Zadanie nr 1 – 1 000 000,00 PLN brutto

Zadanie nr 2 – 500 000,00 PLN brutto

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ten warunek nie podlega sumowaniu. Zamawiający wymaga, żeby zamówienie było realizowane wyłącznie przez podmiot, który postawiony warunek spełnia.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie wartość dostaw nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia wykonawca oferuje (np. jeżeli wykonawca zaoferuje realizacje zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać należyte wykonanie usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może w prowadzonym postępowaniu najpierw dokonać oceny złożonych ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa poniżej.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda:

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) wykaz dostaw (załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie (spełniających wymagania określone w rozdziale V pkt 1, ppkt 2) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020