Leveringen - 253338-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Wenen: Veiligheidsuitrusting

2020/S 105-253338

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018 im Bundesgebiet der Republik Österreich, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Nationaal identificatienummer: 210220y
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570-0
Fax: +43 124570-99

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Auftraggeber mit unterschiedlichen Tätigkeiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schutzmasken

Referentienummer: 4601.03645
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113000 Veiligheidsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39500000 Textielwaren
44611200 Ademhalingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020