Lieferungen - 253340-2020

Submission deadline has been amended by:  295644-2020
02/06/2020    S105

Polen-Breslau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 105-253340

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Postanschrift: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-411
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Holeniewska
E-Mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.umwd.dolnyslask.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DU-Z-I.272.22.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 569 223.69 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 569 223.69 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. pkt II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy, ale w przypadku tych Wykonawców warunki, o których mowa w pkt III.1.3) pkt 1 ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w ww. punkcie ogłoszenia, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia, również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1 ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt III.1 ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, wskazanych w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków

Udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Cd. dot. pkt III.1.1 ogłoszenia

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt III.1.1 pkt 2 ogłoszenia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1 ogłoszenia. Ww.oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik 2 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. W przypadku Wykonawców, wskazanych w pkt III.1.1 pkt 4 ogłoszenia, oświadczenie określone w pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający nie żąda oświadczenia wskazanego w pkt 2 od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami,na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, aby wykazać brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

h) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy (wzór zał. nr 4 do SIWZ).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty/dokument, o których mowa w pkt 7:

a) ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. dot. pkt III.1.2 ogłoszenia

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1320 zezm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie, należcie wykonał:

Co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę urządzeń komputerowych, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każda. Uwaga: dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Cd. dot. pkt III.1.1 i III.1.2 ogłoszenia

14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 13.

15. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

16. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.2 ogłoszenia pkt 6 lit. a-g).

17. Wraz z formularzem oferty należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt III.1.3. ogłoszenia pkt 15, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok.122a, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferty i dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

2. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej, dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl.

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.). Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne.

6. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej i oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w załączniku nr 5 do SIWZ - Wymagania techniczne oraz w SIWZ. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane.

7. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-I.272.22.2020 lub numerem ogłoszenia TED.

12. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, wszystkie monitory pochodzące od producenta komputerów stacjonarnych - 20 %.

13. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Określone w art. 182 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020