TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253344-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Ophalen van vast stadsafval

2018/S 111-253344

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DFA, Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
P0100000I
Plaza de la Provincia, s/n
Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba) 01001
Spanje
Telefoon: +34 945181818
E-mail: ediazdearcaya@araba.eus
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.araba.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de transporte y gestión de residuos peligrosos generados en instalaciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava

Referentienummer: 18/49
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de transporte y gestión de residuos peligrosos generados en instalaciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de transporte y gestión de residuos peligrosos generados en instalaciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valor técnico ofertado para hacer frente a las necesidades del servicio. / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 046-100969
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava
Plaza de la Provincia, s/n
Vitoria-Gasteiz
01001
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018