Leveringen - 253347-2020

02/06/2020    S105

Griekenland-Megara: Aardolie, steenkool en olieproducten

2020/S 105-253347

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Megareon
Postadres: Chr. Moraiti kai G. Mayroykaki
Plaats: Megara
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 191 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Maria Karantoni
E-mail: promithies.megara@gmail.com
Telefoon: +30 2296081905
Fax: +30 2296081905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.megara.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Τοπική Αυτοδιοίκηση

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του, έτους 2020.

Referentienummer: 8147/26-5-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09200000 Aardolie, steenkool en olieproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικά για μεταφορικά μέσα, για τον Δήμο και τα νομικά πρόσωπά του, έτους 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 331 654.06 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 1- τμήμα 1: Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαρέων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα):

— πετρέλαιο diesel κίνησης: 174.702,00

— πετρέλαιο θέρμανσης: 6.720,43

— βενζίνη αμόλυβδη: 95 οκτ. 22.309,04

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 634.43 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς τις ποσότητες του τμήματος 1 της ομάδας 1 (δικαίωμα προαίρεσης), μέχρι ποσοστό 20 τοις εκατό (20 %) επί του προϋπολογισμού του τμήματος 1 της ομάδας 1 του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή έως 47 251,11 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία: 38 105,73 EUR και ΦΠΑ 24 % ποσού 9 145,38 EUR), με αντίστοιχη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης συμπεριλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 1 - τμήμα 2: Σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2020, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος».

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα) «Ηρόδωρος»:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 9.333,93

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 064.52 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 1 - τμήμα 3: Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων, για το Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., 2020.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα) ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.:

— πετρέλαιο θέρμανσης: 18.667,86

— βενζίνη αμόλυβδη: 95 οκτ. 1.878,38

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 548.38 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 1 - τμήμα 4: Σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2020.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα) Πρωτοβάθμια:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 29.868,58

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 806.45 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 1 - τμήμα 5: Σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2020.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα) Δευτεροβάθμια:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 23.334,83

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 161.29 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα 2 - τμήμα 1: Σύμβαση προμήθειας λιπαντικών, έτους 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαρέων.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211600 Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden
24951100 Smeermiddelen
24951000 Vetten en smeermiddelen
09211650 Remvloeistoffen
24951311 Antivriesmiddelen
09210000 Preparaten voor smering
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL306 Δυτική Αττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μέγαρα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθευόμενο είδος - Ποσότητες (λίτρα) Δήμος:

— λιπαντικό SAE 10w/40 semi-synthetic 150

— λιπαντικό SAE 5w/40 100 % synthetic 80

— λιπαντικό SAE 68 υδρ 72

— λιπαντικό SAE 46 υδρ. 2000

— λιπαντικό SAE 15w/40 (πετρ/ρων) 1200

— λιπαντικό SAE 10w/40 (πετρ/ρων) 100 % synthetic 342

— λιπαντικό SAE ATF DXIII (αυτόματο) 306

— βαλβολίνη SAE 80w/90 GL-5 200

— βαλβολίνη SAE 85w/140 GL-5 36

— βαλβολίνη SAE 75w/80 GL-5 54

— βαλβολίνη SAE 75w/90 GL-5 54

— αντιψυκτικό (paraflu) 72

— αντιψυκτικό (antifreeze) 324

— αντιψυκτικό G12 36

— γράσο NLGI-2 180

— υγρά φρένων DOT-4 16

— ad blue 1000

— λιπαντικό SAE 20w/50 (βενζ/ρων) 16

— λιπαντικό SAE 20w/50 (πετρ/ρων) 126

— λιπαντικό SAE mix 48

— λιπαντικό SAE 30 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 439.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Κατά την κατακύρωση της σύμβασης, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση τής σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα, κατά ποσοστό έως 15 % ή για μικρότερη ποσότητα, κατά ποσοστό έως 50 %, για την ομάδα 2, σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Land: Griekenland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020