Leveringen - 253349-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Focșani: Natuurlijk zand

2020/S 105-253349

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CUP Salubritate S.A.
Nationaal identificatienummer: RO25616767
Postadres: Str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5
Plaats: Focșani
NUTS-code: RO226 Vrancea
Postcode: 620105
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marian Oancea
E-mail: salubritatefocsani@yahoo.com
Telefoon: +40 237621338
Fax: +40 237622444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salubfocsani.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096630
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Salubritate
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Colectarea deșeurilor nepericuloase

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție sorturi – acord-cadru patru ani

Referentienummer: 25616767/2020/ 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14211100 Natuurlijk zand
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziţia, transportul, livrarea la sediul beneficiarului, de sorturi in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Produsele vor fi folosite la producția de mixturi asfaltice pentru lucrări de reparatii drumuri. Achizitia cuprinde urmatoarele loturi:

— lotul nr. 1 – diverse tipuri de sorturi;

— lotul nr. 2 – sort 16-22,5 mm concasat.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

— valoarea estimata totala lot 1 = intre 474 000 RON si 2 960 000 RON;

— valoarea estimata totala lot 2 = intre 33 000 RON si 1 100 000 RON.

Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: intre 507 000 RON si 4 060 000 RON.

— Lot 1 – valoarea estimata cea mai mica a unui contract subsecvent: 130 000 RON;

— Lot 2 – valoarea estimata cea mai mica a unui contract subsecvent: 8 250 RON;

— Lot 1 – valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent: 740 000 RON;

— Lot 2 – valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent: 275 000 RON.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexelor la caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului-cadru sunt conform anexelor la caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin patru contracte subsecvente.

Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.

Atentie: termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1) din „Instructiuni catre ofertant”, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 060 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sort 16-22,5 mm concasat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14212120 Keien
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

CUP Salubritate Focsani.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diverse tipuri de sorturi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14211100 Natuurlijk zand
14211000 Zand
14212120 Keien
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

CUP Salubritate Focsani.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 960 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lui din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in cadrul fiecarui lot la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2. persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Adrian Nicolae Vulpoiu, director general;

2. Cristina Maria Vasilescu, director economic;

3. Manole Emil, coordonator compartimente/membru al comisiei de evaluare;

4. Sorina Chetreanu, expert achizitii/presedinte comisie evaluare oferte;

5. Madalina Ramona Leustean, agent contractari achizitii/membru al comisiei de evaluare;

6. Daniela Alban, economist/membru de rezerva al comisiei de evaluare;

7. Andrada Corodeanu, jurist/membru de rezerva al comisiei de evaluare.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct;

2. Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile 1, 2. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Eventuele minimumeisen:

1. In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in cadrul fiecarui lot in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului. Atentie: subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm;

2. Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare prin solicitarea unor noi propuneri financiare, in SEAP, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in cadrul fiecarui lot in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti;

2. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, reofertarea in plic inchis, la sediul autoritatii contractante, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut;

3. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

4. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit. b)/HG 395/2016;

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa;

6. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile la zi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020