Leveringen - 253351-2020

Submission deadline has been amended by:  326528-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Dębica: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253351

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Postadres: ul. Krakowska 91
Plaats: Dębica
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Postcode: 39-200
Land: Polen
Contactpersoon: Bogumiła Wilczyńska
E-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Telefoon: +48 146808305
Fax: +48 146702849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zoz-debica.pl

Adres van het kopersprofiel: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zoz-debica.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SPZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mat. opatr.: wata, gaza, opaski w p. III, gaza, kompresy gazowe i serwety oper. w p. IV, jałowy opatr. włók. w p. VIII, elastyczna siatka opatr. w p. IX oraz opaski gips. w p. X dla apt. szpit. w ZOZ w D-cy

Referentienummer: ZP-PN-15/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiały opatrunkowe: wata, gaza, opaski w pakiecie III, gaza, kompresy gazowe i serwety operacyjne w pakiecie IV, jałowy opatrunek włókninowy w pakiecie VIII, elastyczna siatka opatrunkowa w pakiecie IX oraz opaski gipsowe w pakiecie X dla apteki szpitalnej dla bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały opatrunkowe: wata, gaza, opaski w pakiecie III dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet III – wata, gaza, opaski – poz. 1–12 (według części IX A SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 35 %,

— termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia – 5 %.

Wadium wynosi: 1 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały opatrunkowe: gaza, kompresy gazowe i serwety operacyjne w pakiecie IV dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet IV – gaza, kompresy gazowe i serwety operacyjne – poz. 1–9 (według części IX A SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 35 %,

— termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia – 5 %.

Wadium wynosi: 1 700,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały opatrunkowe: jałowy opatrunek włókninowy w pakiecie VIII dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet VIII – jałowy opatrunek włókninowy – poz. 1 (według części IX A SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 35 %,

— termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia – 5 %.

Wadium wynosi: 30,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały opatrunkowe: elastyczna siatka opatrunkowa w pakiecie IX dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet IX – elastyczna siatka opatrunkowa – poz. 1–7 (według części IX A SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 35 %,

— termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia – 5 %.

Wadium wynosi: 200,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały opatrunkowe: opaski gipsowe w pakiecie X dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet X – opaski gipsowe – poz. 1–3 (według części IX A SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 35 %,

— termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia – 5 %.

Wadium wynosi: 200,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w części X A SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA – Zamówienia Publiczne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Lipiec 2022 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Oświadczenia w zakresie posiadania:

A. dla produktów będących wyrobem medycznym: deklaracji zgodności i oznak. znakiem CE lub/oraz wpisu/zgłoszenia do rejestru wyrobów med. i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub/oraz powiadomienia/zgłoszenia do prezesa urzędu rejestracji wyrobów leczniczych, wyr. med. i prod. biobójczych lub formularz przeniesienia danych;

B. dla produktów nie będących wyrobem medycznym: deklaracji zgodności producenta i – zał. nr 4 do SIWZ.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (według części I B SIWZ).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020