Leveringen - 253352-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rijsel: Werkplaatsuitrusting

2020/S 105-253352

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Hauts-de-France
Postadres: 151 avenue du Président Hoover
Plaats: Lille
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
Postcode: 59555
Land: Frankrijk
E-mail: contactachatpublic@hautsdefrance.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition, installation et mise en service d'équipements pédagogiques destinés à la filière «Structures métalliques» dans les EPLE de la Région Hauts-de-France

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 689 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34152000 Opleidingssimulatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceuses — chanfreineuses — grugeuse à tubes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 383 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42414000 Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42414310 Mobiele hijsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 182 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262680 Lassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 71 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020