TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253362-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-'s-Hertogenbosch: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2018/S 111-253362

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
's-Hertogenbosch
5216 TV
Nederland
Contactpersoon: Provincie Noord-Brabant
Telefoon: +31 736812812
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
NUTS-code: NL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://inhuurdesk.werkeninnoordoostbrabant.nl/Opdracht/Provincie-Noord-Brabant/P-O-adviseur-/2682

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P&O adviseur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 434.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 035
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HR FlexServices
Oss
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 434.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 810.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
's-Hertogenbosch
5216 TV
Nederland
Telefoon: +31 736812812
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl

Internetadres: http://inhuurdesk.werkeninnoordoostbrabant.nl/Opdracht/Provincie-Noord-Brabant/P-O-adviseur-/2682

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018