Leveringen - 253364-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Verdichtingsmachines

2020/S 105-253364

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eko – Region sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713 Piotrkowski
Postcode: 97-400
Land: Polen
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eko-region.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eko-region.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowego kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin Stage IV / Tier 4 Final, o mocy minimum 300 kW, ciężar roboczy maszyny minimum 30 ton, maszyna ma być wyposażona w lemiesz, układ jezdny w oparciu o cztery koła zagęszczające, rok produkcji 2020. Parametry techniczne maszyny – Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ

Referentienummer: Dostawa kompaktora/ 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43315000 Verdichtingsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa fabrycznie nowego kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin Stage IV / Tier 4 Final, o mocy minimum 300 kW, ciężar roboczy maszyny minimum 30 ton, maszyna ma być wyposażona w lemiesz, układ jezdny w oparciu o cztery koła zagęszczające, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne maszyny – Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ.

Gwarancja i serwis:

Minimum 24 miesięcy z limitem 2 000 mth w zależności, co nastąpi pierwsze.

Bezpłatny serwis w okresie gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi, dojazdem i pracy serwisu, częściami podzespołów maszyny).

Gwarancja powinna obejmująca całość maszyny wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43315000 Verdichtingsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład/ Instalacja w Dylowie, 98-330 Dylów gm. Pajęczno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fabrycznie nowego kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin STAGE IV / Tier 4 Final, o mocy minimum 300 kW, ciężar roboczy maszyny minimum 30 ton, maszyna ma być wyposażona w lemiesz, układ jezdny w oparciu o cztery koła zagęszczające, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne maszyny – Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dostawa kompaktora/ 2020:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dostawa kompaktora/ 2020:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dostawa kompaktora/ 2020:

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum:

— dwie dostawy maszyn o podobnych parametrach, a każda o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN netto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

(dołączyć referencje).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020